Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľnú mzdu, vystaviť a  doručiť v zákonnej lehote zamestnancovi doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. Ide o tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za rok 2017“ (ďalej len „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“). Ide o povinné tlačivo, ktorého vzor vydáva Finančné riaditeľstvo SR. Zamestnávateľ vystavuje a doručí tlačivo:

  • do 12. februára 2018 na žiadosť zamestnanca (nakoľko 10. február pripadol na sobotu), ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o jeho vystavenie do 5. februára 2018; v takomto prípade pôjde o zamestnancov, ktorí požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa (zamestnávateľ vydá potvrdenie len na základe žiadosti zamestnanca)
  • do 12. marca 2018 bez žiadosti zamestnanca (nakoľko 10. marec pripadol na sobotu), ak zamestnávateľ nebude tomuto zamestnancovi vykonávať ročné zúčtovanie, nakoľko zamestnávateľa o jeho vykonanie nepožiadal (zamestnávateľ vydá potvrdenie bez žiadosti zamestnanca).

Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v roku 2017 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, a ktorému vykonal ročné zúčtovanie, je zamestnávateľ taktiež povinný vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste. Týmto dokladom však nie je „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“ za rok 2017, ale tlačivo “Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2017”.  Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v termíne do 30. apríla 2018.

UPOZORNENIE: Finančné riaditeľstvo SR určuje na základe Oznámenia o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti  s príjmami zo závislej činnosti platných od 1.1.2018 na zdaňovacie obdobie roku 2018 vzor tlačiva „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti [POT39_5v17], ktoré Finančné riaditeľstvo SR určilo v prílohe oznámenia č. 171/2016 zo dňa 05.12.2016 na zdaňovacie obdobie roku 2017. Vzor tlačiva pre rok 2017 a pre 2018 nájdete v záložke Newsletter.

Podľa legislatívy platnej k 31.12.2013 bolo možné vystaviť opravné potvrdenie o zdaniteľných príjmoch len v prípadoch, ak to zistil správca dane, ktorý daňovú povinnosť daňovníka kontroluje. Na základe toho bol vydaný platobný výmer, ktorým sa zamestnávateľovi vyrubila daň alebo rozdiel dane. Počnúc zdaňovacím obdobím roku 2014 platí, že ak zamestnávateľ alebo zamestnanec zistil, že potvrdenie o zdaniteľných príjmoch obsahuje nesprávne údaje, zamestnávateľ má povinnosť vystaviť opravné potvrdenie (v potvrdení zamestnávateľ vyznačí, že ide o opravné potvrdenie). Lehota na vystavenie je do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom:

  • zamestnávateľ zistil nedostatky alebo
  • zamestnávateľa na túto chybu zamestnanec upozornil.

Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ nevystavil a nedoručil zamestnancovi v ustanovenej lehote tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“, uloží zamestnávateľovi pokutu vo výške 15 € za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 € za všetkých zamestnancov, ktorým neboli vyššie uvedené potvrdenia vystavené.