Pri určení príslušnosti k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia je možné požiadať o udelenie výnimky. V súlade s článkom 16 základného nariadenia: „Dva alebo viac členských štátov, príslušné orgány týchto štátov alebo úrady určené týmito orgánmi môžu spoločnou dohodou upraviť výnimky z článkov 11 až 15 v záujme určitých osôb alebo určitých kategórií osôb.“. Výnimka podľa článku 16 základného nariadenia sa uplatňuje zo všetkých článkov určujúcich uplatniteľnú legislatívu – zo všeobecných pravidiel i z osobitných pravidiel určujúcich uplatniteľnú legislatívu. Výnimka sa uplatní na základe dohody dvoch alebo viacerých členských štátov.

V podmienkach SR je vecne príslušné na udeľovanie výnimiek MPSVR SR, ul. Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava (ďalej len „MPSVR SR“). Žiadosť o výnimku podajú zamestnávateľ, resp. zamestnanec priamo na MPSVR SR. Žiadosť o výnimku sa podáva vždy v prípadoch, ak je pred vyslaním vopred známe, že jeho trvanie presiahne 24 mesiacov. Po udelení výnimky sa žiadateľ obráti na pobočku sociálnej poisťovne a na základe písomnej žiadosti požiada o vystavenie potvrdenia „PD A1 z dôvodu udelenia výnimky podľa článku 16 ods. 1 základného nariadenia“. Dohodu o udelení výnimky je možné uplatniť v osobitných prípadoch aj s retroaktívnym účinkom, najmä v prípadoch, keď sa na dotknuté osoby uplatňujú právne predpisy členského štátu nesprávne.

Príklad: Spoločnosť so sídlom na území SR chce vyslať zamestnanca na výkon práce do iného členského štátu. Ide o dlhodobé vyslanie, kde je vopred známe, že bude trvať dlhšie ako 24 mesiacov. Zamestnanec má so slovenskou firmou uzatvorený pracovný pomer, a tá si riadne plní odvodové povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovne na území SR. Ako má v tomto prípade zamestnávateľ postupovať?

Ak chce zamestnávateľ uplatniť inštitút vyslania, je povinný, v dostatočnom časovom predstihu pred vyslaním zamestnanca, podať na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne žiadosť o vystavenie potvrdenia o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa z dôvodu jeho vyslania. Ak zamestnávateľ splní podmienky vyslania, pobočka sociálnej poisťovne vystaví dokument PD A1, ktorý potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec podlieha slovenským právnym predpisom, a nebude podliehať právnym predpisom štátu, na území ktorého bude zamestnanec dočasne vykonávať činnosť. Ak je vopred známe, že vyslanie bude trvať dlhšie ako 24 mesiacov, na túto situáciu je možné uplatniť článok 16 základného nariadenia. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný podať žiadosť o udelenie výnimky na MPSVR SR, ktoré môže po vzájomnej dohode s príslušným orgánom druhého členského štátu ustanoviť, že sa na zamestnanca počas celej doby (aj dlhšej ako 24 mesiacov) budú uplatňovať právne predpisy vysielajúceho členského štátu. Na základe oznámenia o udelení výnimky podľa čl. 16 základného nariadenia a na základe žiadosti o vystavenie PD A1, pobočka sociálnej poisťovne vystaví upravený dokument PD A1.

****

Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do zamestnania občana EÚ alebo zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu a vysiela na výkon práce svojho pracovníka na územie SR, je povinný podľa §23b ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslaní na výkon práce na územie SR. Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozumie úrad (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode bude občan EÚ zamestnaný alebo realizovať výkon práce na základe vyslania (t. j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania, nie sídlo zamestnávateľa). Informačná povinnosť sa plní na tlačive predpísanom ústredím úradu s názvom „Informačná karta“ (v dvoch výtlačkoch) a predloží sa úradu osobne alebo poštou najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania. Jeden potvrdený výtlačok si zamestnávateľ eviduje ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce. Obdobná povinnosť je pri skončení zamestnania, resp. ukončenia vyslania. Ak ide o občana EÚ vyslaného na výkon práce na územie SR, príslušné informačné karty s označeným vyslaním alebo skončením vyslania na výkon práce predloží úradu v mieste výkonu práce vyslaného občana EÚ tá tuzemská organizácia, s ktorou zahraničný zamestnávateľ uzavrel zmluvu o vyslaní zamestnancov na výkon práce. 

Upozornenie: Od 18.6.2016 je účinný nový zákon – zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, v rámci ktorého bola do slovenskej právnej úpravy implementovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Pre slovenského zamestnávateľa, ktorý vysiela svojich zamestnancov na výkon práce do iných členských štátov, sa zavádza sa nová informačná povinnosť voči svojim vyslaným zamestnancom (majú povinnosť ich informovať o pracovných podmienkach v krajine, kde budú vyslaní a uzatvoriť s nimi písomnú dohodu o vyslaní), a zároveň nová informačná povinnosť pre zahraničného zamestnávateľa voči Národnému inšpektorátu práce, ak vysiela svojich zamestnancov na výkon práce na územie SR. Vzhľadom k tomu, že ide o implementáciu právnej úpravy EÚ o vysielaní pracovníkov do právnych predpisov všetkých členských krajín, tak ako má zahraničný zamestnávateľ, ktorý vysiela pracovníkov na výkon práce na územie SR, informačnú povinnosť voči Národnému inšpektorátu práce, má obdobnú informačnú povinnosť voči príslušným (kontrolným) orgánom členských štátov aj domáci (slovenský) zamestnávateľ pri vysielaní zamestnancov na výkon práce do iného členského štátu. Slovenský zamestnávateľ si tak musí pred samotným vyslaním zamestnancov do členského štátu zistiť osobitosti miestnej právnej úpravy, t.j. v akom rozsahu a akým spôsobom bola transponovaná právna úprava EÚ o vyslaní do právneho poriadku tej krajiny, do ktorej bude zamestnanec slovenského zamestnávateľa vyslaný, a následne aké povinnosti z nej pre slovenského zamestnávateľa vyplývajú.