Dňa 1. 5. 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2014 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorej už zamestnanec (súčasne aj uchádzač o zamestnanie) nemôže vykonávať zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Výkon zárobkovej činnosti na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je možný aj naďalej, ale len počas 40 kalendárnych dní v roku, a to len u jedného zamestnávateľa. Obmedzenia na „ostatných dohodárov“, t. j. na zamestnancov v právnom vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ktorí nie sú počas tejto zárobkovej činnosti súčasne evidovaní na úrade práce, sa tieto nové pravidlá nevzťahujú. Za zamestnanie sa na účely zákona rozumie vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom. Ako však vykladať pojem ,,zamestnanie” na účely zákona?

Uchádzač o zamestnanie je občan, ktorý nie je zamestnanec. Z uvedenej definície vyplýva, že uchádzači o zamestnanie od 1. mája 2017 n e s m ú :

 • vykonávať zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • vykonávať zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ktorým je Občiansky alebo Obchodný zákonník (napr. výkon práce na príkaznú zmluvu, výkon funkcie konateľa na základe mandátnej zmluvy),
 • prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,
 • vykonávať zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť u zamestnávateľa od 1. mája 2017:

 1. len v právnom vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ale s výraznými obmedzeniami,
 2. vykonávať osobnú asistenciu podľa § 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v n. p., ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (v súčasnosti ide o sumu 199,48 €),
 3. poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v n. p. na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
 4. vykonávať dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa zákona č.378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 5. byť zaradený do aktívnych záloh, vykonávať pravidelné cvičenie alebo plniť úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky počas zaradenia do aktívnych záloh podľa 14a 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pravidlá práce na dohodu. Uchádzači o zamestnanie, ktorí budú chcieť počas evidencie na úrade vykonávať zárobkovú činnosť v právnom vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, musia od 1. mája 2017 spĺňať nasledujúce pravidlá:

 • môžu mať uzatvorenú len jednu dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, a to ktorej doba trvania nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku (poznámka: do 40 dní sa nezapočíta doba trvania dohody pred 1. májom 2017)
 • mesačná výška odmeny plynúca z dohody nepresiahne sumu životného minima, t. j. od 1. júla 2017 si uchádzač o zamestnanie môže mesačne zarobiť najviac 199,48 € (od júla 2018 sa môže suma životného minima upraviť, a tým sa upraví aj výška možného zárobku dohodára – uchádzača o zamestnanie)
 • uchádzač o zamestnanie nemôže vykonávať prácu na dohodu u toho zamestnávateľa, u ktorého bol, bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
 • uchádzač o zamestnanie nemôže vykonávať prácu na dohodu ani u toho zamestnávateľa, ktorý uchádzača o zamestnanie v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce
 • uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať zárobkovú činnosť na viac dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru súčasne, t. j. nesmie mať súbežne viac dohôd u toho istého zamestnávateľa a ani viac dohôd súčasne u rôznych zamestnávateľov.

Príklad: Uchádzač o zamestnanie uzavrel so zamestnávateľom dohodu o pracovnej činnosti od 1. mája 2017. Prácu vykonáva len dva dni v týždni. Započítajú sa do doby trvania dohody dni skutočného výkonu práce alebo celá doba trvania dohody? Môže uchádzač o zamestnanie po skončení dohody o pracovnej činnosti uzavrieť dohodu aj u iného zamestnávateľa? 

Uchádzač o zamestnanie môže mať uzatvorenú len takú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ktorej doba trvania nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku. Do tohto zákonného limitu sa započíta doba trvania všetkých dohôd, ktoré mal/bude mať uchádzač o zamestnanie počas roka uzatvorené. Do limitu 40 kalendárnych dní sa nezapočíta skutočný počet odpracovaných dní, ale počet kalendárnych dní trvania dohôd.

Príklad: Poslanec obecného zastupiteľstva (súčasne je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie) vznikom svojho poslaneckého mandátu vyhlásil, že funkciu poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu (zásady odmeňovania umožňujú vzdať sa tohto práva). Môže byť naďalej evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a súčasne vykonávať funkciu poslanca bez nároku na odmenu?

Z hľadiska zákona o službách zamestnanosti sme toho názoru, že výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva nemožno považovať za zárobkovú činnosť a to z viacerých dôvodov:

 • ide o verejnú funkciu, ktorej účelom nie je dosahovanie zárobku, ale podieľanie sa na správe verejných záležitostí v oblasti územnej samosprávy,
 • ide o výkon verejnej funkcie, ktorá sa nevykonáva na základe pracovnoprávneho vzťahu a ani v právnom vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
 • výkon funkcie poslanca nezakladá automaticky nárok na odmenu; odmena môže byť priznaná až po schválení zásad odmeňovania poslancov obecným zastupiteľstvom (ide skôr o čestnú ako platenú funkciu).

Vzhľadom na to, že výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva nemožno na účely zákona o službách zamestnanosti považovať za vykonávanie zárobkovej činnosti, poslanec môže byť popri výkone svojej funkcie naďalej evidovaný na príslušnom úrade práce ako uchádzač o zamestnanie (a to bez ohľadu na skutočnosť, či bude alebo nebude poberať za výkon funkcie poslanca odmenu).