Ak zamestnanec vykonáva zárobkovú činnosť len v jednom členskom štáte, vzťahuje sa na neho v oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíva toho štátu, na území ktorého vykonáva zárobkovú činnosť. To znamená, že ak bude fyzická osoba vykonávať zamestnanie len v jednom členskom štáte EÚ, bude zdravotne a sociálne poistená podľa predpisov sociálneho zabezpečenia tej krajiny, v ktorej bude vykonávať zárobkovú činnosť (a to bez ohľadu na jeho bydlisko). Toto pravidlo má výhradný účinok, a tak zamestnancom neumožňuje, aby si mohli vybrať výhodnejší systém sociálneho zabezpečenia, resp. aby mohli počas výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte zostať poistení v štáte svojho bydliska. V takomto prípade sa PD A1, ktorý potvrdzuje príslušnosť k systému sociálneho zabezpečenia, nevystavuje.

Pri súbehu vykonávania zárobkových činnosti v dvoch a vo viacerých členských štátov sa príslušnosť k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia určí v zmysle koordinačných nariadení tak, aby sa na zamestnanca nevzťahovali legislatívy dvoch alebo viacerých členských štátov, v ktorých vykonávajú činnosť, resp. aby nedošlo k situácii, že sa na nich nebude vzťahovať legislatíva žiadneho členského štátu. Osoby, ktoré vykonávajú zárobkové činnosti v dvoch a vo viacerých členských štátov, informujú o tejto skutočnosti inštitúciu sociálneho zabezpečenia určenú príslušným úradom členského štátu bydliska. Za bydlisko sa v zmysle koordinačných nariadení považuje miesto, kde osoba býva, kde sa väčšinou zdržiava, kde má rodinu, majetok, centrum svojich životných záujmov. Táto inštitúcia určí, v súlade s koordinačnými nariadeniami,

legislatívu sociálneho zabezpečenia

len jedného členského štátu,

ktorá sa počas výkonu zárobkovej činnosti v dvoch a vo viacerých členských štátov bude vzťahovať na zamestnanca.

Osoba s bydliskom na území SR, ktorá vykonáva zárobkové činnosti v dvoch a vo viacerých členských štátov, oznámi svoju situáciu sociálnej poisťovni príslušnej podľa miesta jej trvalého pobytu na základe podania žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ“. Sociálna poisťovňa (ústredie) žiadosť fyzickej osoby posúdi a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, zašle zamestnancovi na adresu uvedenú v žiadosti poštovou prepravou „PD A1 - Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa“. Zamestnanec sa prenosným dokumentom preukazuje v prípade kontrol vykonávaných v oblasti sociálneho zabezpečenia. PD A1 si daná osoba ponecháva aj po dobe uplynutia jeho platnosti, okrem prípadov, kedy je PD A1 vyhlásený za neplatný alebo zrušený. Zamestnávateľ, resp. zamestnávatelia si môžu vyhotoviť fotokópiu PD A1 vystaveného zamestnancovi, originál sa ponecháva zamestnancovi. 

Príklad: Zamestnanec vykonáva u slovenského zamestnávateľa, so sídlom na území SR, činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti. Zamestnanec vykonáva prácu 2 dni v týždni v rozsahu 5 hodín. Zamestnanec má bydlisko na území ČR, v ktorej je zároveň zamestnaný na základe pracovnej zmluvy. Ako má slovenský zamestnávateľ postupovať pri platení poistného na zdravotné a sociálne poistenie?

Zamestnanec (občan ČR), ktorý vykonáva činnosť na území ČR (na základe pracovnej zmluvy), a zároveň činnosť na území SR (na základe dohody o pracovnej činnosti), je povinný podať žiadosť o posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia na príslušnej pobočke Pražskej správy sociálneho zabezpečenia. Ak Pražská správa vystaví zamestnancovi PD A1 a potvrdí príslušnosť k českým právnym predpisom, slovenský zamestnávateľ je povinný, po preukázaní týmto potvrdením, sa zaregistrovať ako platiteľ poistného v ČR a pri výpočte a odvode poistného z odmeny vyplatenej na základe dohody o pracovnej činnosti postupovať podľa českých právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. 

Ak bude podaná žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osobou, ktorá má bydlisko na území iného členského štátu než je SR, Sociálna poisťovňa postúpi takúto žiadosť príslušnej inštitúcii iného členského štátu, resp. ju vráti dotknutej osobe s tým, že nie je oprávnená v danom prípade rozhodovať vo veci určenia uplatniteľnej legislatívy.