Povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie z príjmov plynúcich z dividend bola zavedená počnúc rokom 2011. Odvod poistného z dividend sa vzťahuje len na tých poistencov, ktorí sú zdravotne poistení na území Slovenskej republiky. Uvedené platí aj od 1.1.2017, odkedy boli v súvislosti s výplatou dividend (ďalej aj „podiel na zisku“) prijaté zásadné legislatívne zmeny, konkrétne v súlade s ust. § 29b ods. 20 novely č. 341/2016 Z. z. zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení účinného od 1.1.2017: „Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa nevzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo 1. januára 2017 alebo neskôr.Z uvedeného vyplýva, že odvody na zdravotné poistenie z dividend vyplácaných zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo počnúc 1.1.2017 a neskôr, sa už neplatia

s výnimkou zamestnaneckých dividend!

Zamestnanecké dividendy predstavujú „samostatnú skupinu“ dividend, ktorá sa vyznačujú od 1.1.2017 dvoma osobitosťami. Tou prvou z nich je, že ak sa zamestnávateľ rozhodne „bežnému“ zamestnancovi vyplatiť dividendu, tento príjem sa považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaňuje preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov v mesiaci ich vyplatenia spolu s príjmami zamestnanca zo zamestnania. To znamená, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie preddavky na daň z dividend rovnako ako z príjmu za vykonanú prácu, znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak správca dane na žiadosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, neurčí inak. Druhou osobitosťou je, že ak je zamestnancovi bez účasti na základnom imaní vyplatená zamestnanecká dividenda [t.j. dividenda, ktorá sa pokladá za príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov], takýto príjem vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie. Na účely zdravotného poistenia sa príjem zamestnanca z dividend považuje od 1.1.2017 za príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení, pri výplate ktorého bol zrušený maximálny vymeriavací základ pre odvod preddavkov na poistné, resp. poistného. Preddavky na poistné sa tak zo zamestnaneckých dividend platia rovnako ako z akéhokoľvek iného príjmu zamestnanca zo závislej činnosti, pričom sa neuplatňuje žiaden maximálny preddavok. Na účely sociálneho poistenia sa príjem zamestnanca z dividend považuje od 1.1.2017 za príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 3 zákona o sociálnom poistení, kde sa pri platení poistného maximálny vymeriavací základ uplatňuje na všetky príjmy zamestnanca zo zamestnania (vrátane dividend) vo výške 7 násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Príklad: Zamestnancovi (bez majetkovej účasti) bol vyplatený v mesiaci október 2018 podiel na zisku z účtovného obdobia roku 2017 vo výške 60 000 eur. Okrem tohto príjmu mal zamestnanec vyplatený hrubý príjem za vykonanú prácu 1 500 eura. Môže platiteľ dividend (právnicka osoba so sídlom v SR) uplatniť pri výpočte preddavku na poistné na zdravotné poistenie z dividend (nie na mzdu) maximálny mesačný vymeriavací základ?

Dividenda vyplatená zamestnancovi bez majetkovej účasti zo zisku z účtovného obdobia roku 2017 sa považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorý sa započítava do vymeriavacieho základu ako príjem plynúci zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení. Vzhľadom na to, že od 1.1.2017 je u príjmov zo závislej činnosti maximálny vymeriavací základ zrušený, preddavok na poistné sa vypočíta z celej (neobmedzenej) sumy vyplatených dividend, takže maximálny vymeriavací základ nie je možné pri výpočte preddavkov na poistné z dividend uplatniť.

Z uvedeného vyplýva, že ak bude mať zamestnanec bez majetkovej účasti v mesiaci október 2018 vyplatenú mzdu 1 500 eur a dividendu 60 000 eur zo zisku vykázaného za rok 2017, potom vymeriavací základ tohto zamestnanca na určenie preddavku na poistné na zdravotné poistenie bude 61 500 eura. Pre úplnosť uvádzame, že zdaniteľný príjem podlieha aj odvodu na sociálne poistenie, ktoré bude vypočítané z maximálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2018, t.j. z 6 384 eura.