Formu a spôsob vysporiadania ročnej daňovej povinnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Daňovník si môže vyporiadať svoju daňovú povinnosť formou podania daňového priznania (sám podaním na daňovom úrade) alebo podaním žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, kedy vysporiadanie daňovej povinnosti vykoná za zamestnanca jeho zamestnávateľ.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahnu sumu 1 901,67 eura alebo ak vykazuje daňovú stratu. Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo na pobočke daňového úradu, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu. Za rok 2017 je povinnosť podať daňové priznanie do 3.4.2018.

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len za toho zamestnanca, ktorý podá písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a to najneskôr do: 

15. februára 2018 !

Pre daňovníka je jednoduchší druhý variant, t.j. požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, pretože vypĺňanie údajov v daňovom priznaní je pre daňovníka náročnejšie. Zamestnanec by však nemal zabudnúť na najneskorší možný termín podania žiadosti, nakoľko zamestnávateľ je povinný prijímať vyplnené a podpísané žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017 od svojich (aj bývalých) zamestnancov len do 15.2.2018. Žiadosť sa považuje za povinné tlačivo, ktorého vzor vydáva Finančné riaditeľstvo SR.

UPOZORNENIE: Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti zo dňa 29.12.2017 určuje na zdaňovacie obdobie roku 2017 nový vzor tlačiva „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“ [ZIA38v17]. Nakoľko ide o záväzné tlačivo, pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017 je možné použiť len „nový“ vzor žiadosti. Vzor tlačiva novej žiadosti nájdete v záložke Newsletter.

O vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017 môže zamestnanec požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného v roku 2017 uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (mal podpísané vyhlásenie na zdaňovanie príjmov); ak mal viac zamestnávateľov (postupne po sebe alebo aj súčasne v jednom čase) a u žiadneho vyhlásenie podpísané nemal, tak môže o vykonanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek z nich. K tomu, aby zamestnanec mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania musia byť splnené zákonom ustanovené podmienky, ktoré sú nasledovné:

  • počas roka mal vyplatené príjmy len zo závislej činnosti zdanené preddavkami na daň zo zdrojov na území SR (bezohľadu na druh právneho vzťahu, ktorý zakladal daňovníkovi nárok na zdaniteľný príjem zo závislej činnosti),
  • nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí (uvedené sa týka daňového rezidenta SR!),
  • nemal príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí (ktorý nemá v SR stálu prevádzkareň),
  • nemal žiadne príjmy z podnikateľskej alebo obdobnej zárobkovej činnosti, nakoľko podnikateľskú činnosť nevykonával (nemal ani úroky na podnikateľskom účte) -> podanie daňového priznania sa neviaže na vlastnictvo živnostenského listu alebo iného oprávnenia,
  • nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 9 a 13 zákona, t.j. neboli porušené podmienky pri sporení na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „SDS“) a na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „DDS“), napr. nebola zamestnancovi vyplatená dávka “predčasný výber”.

Príklad: Ako majú postupovať zamestnanci, ktorí minulý rok pracovali pre viacerých zamestnávateľov (súčasne alebo postupne po sebe), ktorého z nich majú (môžu) požiadať o vykonanie ročného zúčtovania? Zamestnanec, ktorý mal v predchádzajúcom roku viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (mal podpísané „vyhlásenie na zdanenie príjmov“).  Ak si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, môže o ročné zúčtovanie požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý mu počas roka 2017 vyplácal zdaniteľné príjmy.

Príklad: Kto vykoná ročné zúčtovanie zamestnancom, ktorí v súčasnosti nepracujú? Môže napríklad nezamestnaný alebo dôchodca požiadať svojho bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?  O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2017 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa. Podmienkou je, že bývalý zamestnávateľ v zdaňovacom období 2017 vyplácal zamestnancovi zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a bývalý zamestnanec v zákonnom termíne podá u zamestnávateľa žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania.