Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri registrácii zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, aké sú osobitosti pri vykazovaní preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, ako správne postupovať pri výpočte náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a ako vyplniť údaje na evidenčnom liste dôchodkového poistenia. Dozviete sa zároveň, aké sú povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri výkone práce v krajinách EÚ, a ako uplatňovať koordinačné nariadenia v praxi. Podrobný program školenia uvádzame nižšie.

Š K O L E N I E: “VEDENIE MZDOVEJ AGENDY V SÚLADE SO ZÁKONOM O ZDRAVOTNOM A SOCIÁLNOM POISTENÍ, A UPLATŇOVANIE KOORDINAČNÝCH NARIADENÍ EÚ V PRAXI” 

16.10.2017 – Bratislava  (Hotel Prémium, Priekopy 20/A)
17.10.2017 – Malacky (Inkubátor, Bernolákova 5188/1A)
18.10.2017 – Trenčín (Dopravná akadémia, Školská 66)
19.10.2017 – Banská Bystrica (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 10)
20.10.2017 – Trnava (Hotel EmpireHajdóczyho 11)
23.10.2017 – Žilina (Dom odborov, A. Bernoláka 51)
25.10.2017 – Piešťany (Hotel Granit, Teplická 81)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová (viac o lektorovi pozri tu)
Cena školenia:  od 59 eur + DPH (materiály, káva, čaj, minerálka, teplý obed)
Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00
Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00

****

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LEGISLATÍVNE ŠKOLENIE?

Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete TU. Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na mailovú adresu: info@mzdovaakademia.sk.  Obratom vám registráciu na školenie potvrdíme.

****

PROGRAM ŠKOLENIA

Parametre v zdravotnom a v sociálnom poistení – rozsah platby poistného u zamestnancov typu dôchodcovia, študenti na dohodu o brigádnickej práci študentov (vrátane uplatňovania výnimky na neplatenie poistného), študenti na odbornej praxi, zamestnanci s odvodovou úľavou a s odvodovou odpočítateľnou položkou, zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke, maximálne denné, mesačné a ročné vymeriavace základy, odvod poistného z podielov na zisku

Registrácia zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne – zamestnanci s nárokom na pravidelný a nepravidelný príjem (konatelia, poslanci, členovia komisií, výkon funkcie v SVB), uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky, čerpanie materskej dovolenky a čerpanie (platenej a neplatenej) rodičovskej dovolenky, čerpanie rodičovskej dovolenky otcom dieťaťa, zamestnanci a vyplatenie príjmu po skončení pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - registrácia dohodárov (typy dohodárov v prihláškach a odhláškach), vykazovanie neprítomností dohodárov, odvod poistného pri prekročení limitu odmeny z DBPŠ a povinná registrácia študenta na dôchodkové poistenie, súbeh dohody s pracovným pomerom

Vykazovanie preddavkov na zdravotné poistenie – osobitosti pri vykazovaní preddavkov v mesačnom výkaze (dohodári, osoby so zdravotným postihnutím, s uplatnením odvodovej úľavy, príp. odvodovej odpočítateľnej položky), výpočet odvodov z podielov na zisku a ich vykazovanie, odvod poistného z nepeňažných príjmov, postup pri oprave výkazov

Vykazovanie poistného na sociálne poistenie – vykazovanie a odvod poistného v mesačnom výkaze poistného (pri vyplácaní pravidelného príjmu, vyplatenie príjmu počas práceneschopnosti, počas čerpania materskej dovolenky) a vo výkaze poistného (pri vyplatení nepravidelného príjmu, príjmu po skončení pracovného pomeru, vyplatenie príjmu počas trvania rodičovskej dovolenky), postup pri oprave výkazov, žiadosť o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – vykazovanie práceneschopnosti zamestnancom a zmeny na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, určovanie rozhodujúceho obdobia, výpočet denného vymeriavacieho základu na konkrétnych príkladoch, práceneschopnosť s trvaním viac ako 52 týždňov, práceneschopnosť a podanie žiadosti o invalidný dôchodok

Evidenčný list dôchodkového poistenia – vykazovanie údajov u zamestnanca s nárokom na pravidelný a nepravidelný príjem (vrátane dohodárov), vykazovanie odvodov pri úmrtí zamestnanca, riadny a opravný evidenčný list, zvýšenie dôchodkového veku a dopady na vykazovanie v evidenčnom liste dôchodkového poistenia

Zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov pri výkone práce v štátoch EÚ – povinnosti zamestnávateľov a uplatniteľná legislatíva, povinnosti pri krátkodobých zahraničných pracovných cestách voči Sociálnej poisťovni, dlhodobé vyslanie zamestnanca, povinnosti zamestnávateľov a uplatniteľná legislatíva pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ