V súvislosti s uzatvorením zdaňovacieho obdobia a otvorením nového zdaňovacieho obdobia má zamestnávateľ aj ďalšie povinnosti, ktoré je povinný splniť v zákonom ustanovených termínoch. V zmysle § 27 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, ak koniec lehoty úkonu zamestnávateľa pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Prvý termín súvisí s podpísaním vyhlásenia na uplatnenie základnej nezdaniteľnej časti základe dane na daňovníka a uplatnenie nároku na daňový bonus (§ 36 ods. 6 zákona), ktorý je najneskôr do:

31. januára 2018.

Zamestnanci majú možnosť do tohto termínu podpísať u zamestnávateľa vyhlásenie na tlačive „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ (ďalej len „Vyhlásenie na zdaňovanie príjmov“) a uplatniť si tak u zamestnávateľa nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ďalej aj „daňová úľava na daňovníka“) a nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Tí zamestnanci, ktorí už mali u zamestnávateľa vyhlásenie podpísané minulý rok, si „predĺžia“ jeho platnosť aj pre zdaňovacie obdobie roku 2018. Zamestnanec je zároveň povinný vo vyhlásení uviesť, či nenastali zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na výpočet daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia roka 2018 (napr. zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok, narodilo sa zamestnancovi dieťa, zamestnanec sa oženil (príp. rozviedol), dieťa, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, prerušilo/zanechalo štúdium).

UPOZORNENIE: Finančné riaditeľstvo SR určuje na základe Oznámenia o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti   s príjmami zo závislej činnosti platných od 1.1.2018 nový vzor tlačiva „Vyhlásenie na zdaňovanie príjmov“ [VYH36v18]. Zamestnanec na zdaňovacie obdobie roku 2018 môže použiť aj „starý“ vzor tlačiva Vyhlásenie na zdaňovanie príjmov, ktoré FR SR určilo na zdaňovacie obdobie roku 2017. Vzor tlačiva pre rok 2018 nájdete v záložke Newsletter.

Zamestnanec, ktorý má viacero zamestnávateľov, si môže za rovnaké obdobie uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus len u jedného zamestnávateľa. Ak zamestnanec vyhlásenie podpíše po 31. januári 2018, zamestnávateľ bude môcť prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus až od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, teda najskôr v zúčtovaní príjmu za mesiac marec 2018 (Poznámka: V súlade s § 36 ods. 1 zákona zamestnávateľ prihliadne na predložené doklady začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi tieto doklady preukážu). Vo vyhlásení zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje:

  • že si súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na daňovú úľavu na daňovníka a nárok na daňový bonus na tie isté deti u iného zamestnávateľa, resp. že si nárok na daňový bonus na tie isté deti neuplatňuje iná osoba (napr. matka detí)
  • že na účely uplatnenia daňovej úľavy na daňovníka, nie je k 1.1.2018 poberateľom poberateľom dôchodkovej dávky
  • že si uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, príp. kedy a ako sa tieto podmienky zmenili.

Zamestnanec je povinnný zamestnávateľovi, u ktorého podpísal vyhlásenie, nahlásiť a potvrdiť podpisom v IV. časti tlačiva „Zmeny v údajoch uvedených vo vyhlásení“:

  1. každú zmenu podmienok, ku ktorým dôjde počas zdaňovacieho obdobia a ktoré ovplyvňujú nárok na daňovú úľavu na daňovník a nárok na daňový bonus, a to písomne najneskôr do konca mesiaca, v ktorom zmeny nastali (§ 36 ods. 7 zákona)
  2. zmenu zamestnávateľa, ktorá nastala v priebehu zdaňovacieho obdobia a túto skutočnosť potvrdiť ku dňu, kedy nastala – zamestnanec uvedie mesiac a rok, za ktorý si u zamestnávateľa naposledy uplatňuje daňovú úľavu na daňovníka, príp. nárok na daňový bonus, aby sa predišlo k duplicitnému uplatneniu príslušných nárokov (§ 36 ods. 8 zákona)
  3. pri opakovanom zamestnaní u toho istého zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňoval daňovú úľavu na daňovníka, sa nárok na daňovú úľavu a na daňový bonus (opakovane) uplatní zápisom tejto skutočnosti na tlačive „Vyhlásenie na zdaňovanie príjmov“ v jeho IV. Časti, t.j. zamestnanec uvedie mesiac a rok opätovného uplatnenia nároku na daňovú úľavu a daňový bonus; nové vyhlásenie zamestnancovi nie je potrebné vypĺňať.