Ak ide o vyslanie zamestnancov na územie iných členských štátov, na určovanie uplatniteľnej legislatívy sa aplikujú osobitné pravidlá, ktoré sú upravené v článku 12 základného nariadenia: Osoba, ktorá ako zamestnanec vykonáva v členskom štáte činnosť v mene zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť a ktorá je týmto zamestnávateľom vyslaná do iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu v mene tohto zamestnávateľa, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že očakávané trvanie takejto práce nepresahuje 24 mesiacov a že táto osoba tam nie je vyslaná, aby nahradila inú vyslanú osobu.“

Z uvedeného vyplýva, že počas vyslania zostáva zamestnanec poistený na účely sociálneho zabezpečenia (zdravotné a sociálne poistenie) na území vysielajúceho štátu, napriek tomu, že vykonáva zárobkovú činnosť na území iného členského štátu. Inštitút vyslania je možné uplatniť ak:

 • zamestnanec, ktorý vykonáva činnosť pre zamestnávateľa na území vysielajúceho členského štátu, je dočasne vyslaný týmto zamestnávateľom na územie iného členského štátu, aby v ňom vykonával prácu pre vysielajúceho zamestnávateľa (v jednom, resp. vo viacerých podnikoch),
 • práca sa vykonáva v prospech vysielajúceho zamestnávateľa,
 • očakávané trvanie tejto práce nepresahuje 24 mesiacov,
 • zamestnanec nie je vyslaný, aby nahradil iného zamestnanca; individuálne nahrádzanie vyslaného zamestnanca iným zamestnancom je možné, pričom súčet dôb vyslania obidvoch zamestnancov, t.j. pôvodne vyslaného zamestnanca ako aj zamestnanca, ktorý ho nahradil, nesmie prekročiť 24 mesiacov, dôvod na nahradenie musí byť objektívnej povahy (napr. ukončenie pracovného pomeru, dlhodobá práceneschopnosť, úmrtie) a nie subjektívnej povahy (napr. zamestnávateľ chce nahradiť zamestnanca, pretože druhý zamestnanec lepšie ovláda cudzí jazyk alebo je ochotný odpracovať viac hodín cez týždeň).

Príklad: Slovenská spoločnosť, ktorá vykonáva stavebnú činnosť, dostane zákazku na výstavbu cesty na území Rakúska. Predpokladaná dĺžka výstavby bude 20 mesiacov a na realizáciu projektu potrebuje 12 zamestnancov. Aké povinnosti má zamestnávateľ v súvislosti s vyslaním svojich zamestnancov, ak chce, aby počas výkonu práce v Rakúsku podliehali slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia?

Zamestnávateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred vyslaním zamestnancov požiadať príslušnú pobočku sociálnej poisťovne o vystavenie potvrdenia „PD A1 – Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia“, ktoré sa vzťahujú na držiteľa“. Žiadosť o vystavenie je potrebné podať za každého zamestnanca osobitne.

K využitiu inštitútu vyslania nedochádza automaticky. Zamestnávateľ je povinný pred vyslaním zamestnanca (aj na krátkodové zahraničné pracovné cesty) požiadať o vystavenie potvrdenia „PD A1 – Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa“ a to na celú dobu trvania vyslania. Žiadosť o vystavenie PD A1 musí byť písomná a podáva sa na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne (podľa sídla zamestnávateľa), ktorá posúdi, či sú splnené všetky podmienky vyslania. Žiadosť o vyslanie je potrebné podať za každého zamestnanca osobitne. O uplatnenie inštitútu vyslania zamestnanca môže požiadať zamestnávateľ aj za fyzické osoby, ktoré vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (v praxi označovaní aj ako „dohodári“). Podmienkou je splnenie charakteristických znakov vyslania. Ak sú podmienky vyslania splnené, príslušná pobočka sociálnej poisťovne, ktorá vedie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov, vystaví PD A1 a zamestnanec môže zostať poistený naďalej v domácom systéme sociálneho zabezpečenia. Tento formulár zašle zamestnávateľovi, ktorý ho odovzdá vysielanému zamestnancovi. Vysielaný zamestnanec sa originálom PD A1 preukazuje na účely kontrol vykonávaných v oblasti sociálneho zabezpečenia. Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas doby vyslania, je zamestnávateľ a zamestnanec povinný písomne oznámiť pobočke sociálnej poisťovne v lehote do 8 dní na predpísanom vzore tlačiva „Oznámenie zamestnávateľa o zmenách vo vyslaní“. Ide o tieto zmeny:

 • ak sa vyslanie zamestnanca, o ktoré sa žiadalo, neuskutočnilo,
 • ak sa vyslanie zamestnanca ukončilo pred uplynutím platnosti formulára PD A1, napr. z dôvodu ukončenia pracovnoprávneho vzťahu,
 • ak sa vyslanie preruší na obdobie dlhšie ako dva mesiace napr. z dôvodu dlhodobej dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dovolenky, výkonu činnosti,
 • zamestnanec uzavrel pracovnú zmluvu s podnikom, do ktorého je vyslaný,
 • ak vyslaného zamestnanca vysielajúci zamestnávateľ pridelil na Slovensku inému zamestnávateľovi, najmä v prípade fúzie alebo prevodu podniku, alebo jeho časti a pod.

V týchto prípadoch je potrebné vrátiť späť (originál) PD A1 pobočke spolu s „Oznámením zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania.

V prípade, ak má byť zamestnanec vyslaný na dlhšie časové obdobie, t.j. viac ako na 24 mesiacov, existujú dve možnosti ako zabrániť vzniku povinnosti prihlásiť sa do zahraničného systému sociálneho zabezpečenia:

 • zamestnanec sa dočasne vráti naspäť k pôvodnému zamestnávateľovi na územie domáceho štátu a následne bude opätovne (po uplynutí minimálne dvoch mesiacov) vyslaný,
 • podať žiadosť o výnimku, aby zamestnanec mohol ostať poistený v rámci domáceho systému sociálneho zabezpečenia aj po presiahnutí maximálnej dĺžky trvania vyslania, t.j. 24 mesiacov; o výnimku je možné žiadať už pred začatím vyslania, ak je zrejmé, že vyslanie bude trvať dlhšie ako 24 mesiacov alebo po začatí vyslania. O možnosti požiadať o udelenie výnimky si porozprávame v 4. časti nášho seriálu.