Aká odvodová povinnosť sa vzťahuje na starobného dôchodcu, ktorý je zástupcom starostu, členom komisie a predsedom komisie. Podlieha odmena člena komisie, predsedu komisie a zástupcu starostu odvodu na úrazové poistenie?

V súlade s § 16 zákona o sociálnom poistení je povinne úrazovo poistený zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť:

  • v pracovnoprávnom vzťahu,
  • v štátnozamestnaneckom pomere,
  • v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu, v služobnom pomere okrem fyzickej osoby, ktorá je sudca alebo prokurátor alebo
  • zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej funkcie podľa osobitných predpisov,
  • ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, ktoré plnia povinnosti zamestnávateľa podľa osobitného predpisu pre fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce.

Zamestnávateľ (obec) nie je povinne úrazovo poistený za zamestnanca, ktorým je zástupca starostu obce, člen obecnej/mestskej rady alebo člen komisie pri obecnom zastupiteľstve, nakoľko nejde o výkon verejnej funkcie. Stanovisko Sociálnej poisťovne zo dňa 9. júla 2015, ktoré uvádzalo, že zástupca starostu, člen obecnej/mestskej rady a člen komisie pri obecnom zastupiteľstve je z titulu výkonu tejto funkcie úrazovo poistení sa vyhlásilo za nulitné a neplatné od jeho počiatku. Z uvedeného dôvodu, ak je v mesačnom výkaze, resp. vo výkaze poistného a príspevkov od 1. januára 2011 vykázané úrazové poistenie za zástupcu starostu, člena obecnej/mestskej rady alebo člena komisie pri obecnom zastupiteľstve (t.j. ak nevykonávajú túto činnosť na základe uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu), ide o nesprávne vykázanie, resp. platenie poistného na úrazové poistenie, ktoré je nutné opraviť.

****

Prvé stanovisko SP zo dňa 9.7.2015 – od roku 2011 je zástupca starostu, člen obecnej/mestskej rady a člen komisie pri obecnom zastupiteľstve z titulu výkonu tejto funkcie úrazovo poistení; pri koncipovaní uvedeného stanoviska sa vychádzalo z toho, že výkon zástupcu starostu, člena obecnej/mestskej rady a člena komisie pri obecnom zastupiteľstve je výkon verejnej funkcie

Druhé (opravné) stanovisko SP zo dňa 21.12.2015 – od roku 2011 zástupca starostu, člen obecnej/mestskej rady a člen komisie pri obecnom zastupiteľstve nie je titulu výkonu tejto funkcie úrazovo poistení; pri koncipovaní uvedeného stanoviska sa vychádzalo z toho, že výkon zástupcu starostu, člena obecnej/mestskej rady a člena komisie pri obecnom zastupiteľstve nie je výkon verejnej funkcie