Pri uplatnení nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku sa podobne ako pri daňovej úľave na daňovníka uplatňuje tzv. princíp milionárskej dane. Vypočítaná suma daňovej úľavy na manželku sa zníži o vlastný príjem manželky (ak počas zdaňovacieho obdobia takýto príjem poberala). Za vlastný príjem manželky sa považuje príjem znížený o zaplatené povinné poistné a príspevky, ktoré bola manželka povinná zaplatiť z tohto príjmu v príslušnom zdaňovacom období. Vlastný príjem manželky dosiahnutý v roku 2017 je možné znížiť len o poistné, ktoré sa „viaže“ k príjmom za rok 2017.

Poznámka: Od roku 2013 sa od vlastného príjmu manželky neodpočítava dobrovoľne poistné na sociálne poistenie, preddavky a nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia tzv. kategórie samoplatiteľa na účely zdravotného poistenia.

Do vlastného príjmu sa zahŕňajú všetky príjmy peňažného aj nepeňažného charakteru, ktoré manželka dosiahla v zdaňovacom období roku 2017, a aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, napríklad: hrubý príjem podľa § 5 až 8 zákona [u podnikateľa hrubý príjem znížený len o povinné poistné, dôchodkové dávky (napr. starobný dôchodok, invalidný dôchodok), nemocenské dávky, materské, podpora v nezamestnanosti, sociálne dávky, príspevok na bývanie, peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 (pôvodne zákon č. 195/1998), vyrovnávací príplatok (ide o sociálnu dávku, ktorá nie je z vlastných príjmov manželky vylúčená).

Do vlastného príjmu sa nezahŕňajú len tieto plnenia:

 • zvýšenie dôchodku za bezvládnosť,
 • štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie (okrem doktorandského štipendia, ktoré sa do vlastného príjmu započíta),
 • daňový bonus,
 • zamestnanecká prémia,
 • štátne sociálne dávky:
  • príspevok pri narodení dieťaťa (zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  • rodičovský príspevok (zákon o rodičovskom príspevku),
  • príspevok na starostlivosť o dieťa (zákon 561/2008 Z. z.)
  • príspevok na pohreb (zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov),
  • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa (zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“),
  • vianočný príspevok (zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov),
  • príplatok k dôchodku (zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov)
  • príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov),

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Podľa zákona č. 131/2002 Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme doktorandské štipendium, ktoré sa poskytuje počas celého akademického roka.

Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa v súlade so zákonom 561/2008 Z. z. štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Ide o štátnu sociálnu dávku (pričom uvedené potvrdzuje aj zverejnenie tohto druhu príspevku medzi štátnymi sociálnymi dávkami aj na webovom sídle ÚPSVR), a preto sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.

Osobitné postavenie má výživné, t.j. plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom podľa zákona o rodine č. 35/2005 v znení neskorších predpisov. Výživné sa nepovažuje za príjem manželky (len sa vypláca „do rúk matky“), a preto sa do vlastného príjmu manželky nezahŕňa.

 ****

Na záver uvádzame, že dávky a príspevky poskytované slovenským občanom zo sociálneho systému iného členského štátu sa majú z hľadiska dane z príjmov posudzovať rovnako, ako sa posudzujú obdobné dávky poskytované na území SR podľa slovenských právnych noriem. Vzhľadom na uvedené, do úhrnu vlastného príjmu manželky na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, sa napríklad rodičovský príspevok vyplácaný z ČR nezapočíta, ak ide o rodičovský príspevok rovnakého druhu.