Od 1.7.2017 sa upravila výška životného minima. Je to dôležitý parameter aj v mzdovej učtárni, pretože od neho sú odvodené nárokové plnenia ako napr. daňový bonus, daňové úľavy, ďalej aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Životné minimum má v oblasti zdaňovania príjmov konkrétne dopad na úpravu nasledovných parametrov:

  1. nezdaniteľné časti základe dane,
  2. daňový bonus,
  3. hranica zdaniteľnej mzdy pri progresívnom zdanení,
  4. hranica ročných príjmov na stanovenie povinnosti podať daňové priznanie.

Na účely výpočtu nezdaniteľných častí základu dane sa na daňové účely používa parameter „platné životné minimum“, ktorým je v zmysle zákona o dani z príjmov životné minimum platné k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Výška nezdaniteľných častí základu dane a násobkov životného minima bude pre rok 2018, ak nedôjde k legislatívnym zmenám účinným od 1.1.2018, nasledovná:

parametre ROK 2017 Rok 2018
Životné minimum k 1.1. zdaňovacieho obdobia 198,09 199,48
Mesačné nezdaniteľné minimum na daňovníka 316,94 319,17
Ročné nezdaniteľné minimum na daňovníka 3 803,33 3 830,02
19,2 – násobok životného minima 3 803,33 3 830,02
44,2 – násobok životného minima 8 755,578 8 817,016
63,4 – násobok životného minima 12 558,906 12 647,032
100 – násobok životného minima 19 809,00 19 948,00
176,8 – násobok životného minima    35 022,31 35 268,06

Zamestnávateľ uplatní vyššiu mesačnú sumu daňového bonusu vo výške 21,56 eur a zvýšenú mesačnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 319,17 eur prvýkrát vo výplate za január 2018. Zamestnanec musí na tieto účely do konca januára 2018 podpísať tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2018.