Mzdová akadémia Maxim poskytuje kurzy mzdového účtovníctva pre začiatočníkov (4 – dňové kurzy), ktorých cieľom je získanie znalostí pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy vrátane spracovania jej dokumentácie. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava). Získané znalosti si je možné preveriť  “v záverečnom teste” a po úspešnom ukončení kurzu učastníci obdržia certifikát o absolvovaní vzdelávacej aktivity. 
Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Mzdová akadémia Maxim poskytuje kurzy mzdového účtovníctva pre pokročilých (2 – dňové kurzy), ktoré sú nadstavbou kurzu pre začiatočníkov. Na kurze si účastníci môžu vedomosti o mzdovej problematike rozšíriť alebo zaktualizovať, príp. diskutovať o sporných prípadoch v praxi.
Cieľová skupina: absolventi kurzu pre začiatočníkov, pokročilí mzdoví účtovníci, ktorí sa chcú utvrdiť v doterajších znalostiach, a zároveň sa zorientovať v „spleti“ neustálych legislatívnych zmien

image002

Kurzy prebiehajú v menších skupinkách, aby bola zabezpečená väčšia interaktivita medzi lektorom a účastníkmi kurzu. Školiaca miestnosť je vybavená modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Súčasťou kurzu je prezentácia spracovania mzdovej agendy v mzdovom programe a v prípade záujmu aj odporúčania na kúpu vhodného informačného systému na spracovanie mzdového účtovníctva.

Na kurze účastníci obdržia praktické študijné skriptá – príručku mzdového účtovníctva (cca. 100 strán) s  legislatívne aktuálnym a zrozumiteľným výkladom k problematike:

–> výklad pojmov používaných v mzdovej agende
–> popis modelových situácií
–> praktické príklady
–> zákonom predpísané tlačivá a výkazy
–> príloha, ktorá obsahuje praktické pomôcky k výpočtu miezd

Pridanou hodnotou kurzu, ktorú oceňujú naši účastníci, je poskytovanie poradenstva po jeho absolvovaní (pozri referencie). V cene kurzu je: blok na písanie, písacie potreby a občerstvenie priamo v učebni (káva a čaj podľa vlastného výberu, minerálka, sladkosti).

KURZY MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA (NIELEN) PRE ZAČIATOČNÍKOV:

Miesto konania: Bratislava, Dúbravská cesta 2
Cena: 198 eur + DPH
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Časový rozsah výuky: 9:00 – 15:00 (obed v čase: 11:30 – 12:00)
Tu si môžete stiahnuť formulár prihlášky: prihlaska na kurz

Termín: 23.09. – 01.10.2017 (víkendový)
Termín: 12.05. – 20.05.2018 (víkendový)
Termín: 14.05. – 22.05.2018 (pondelky a utorky)
Termín: 15.09. – 23.09.2018 (víkendový)
Termín: 17.09. – 25.09.2018 (pondelky a utorky)
Termín: 17.11. – 25.11.2018 (víkendový)
Termín: 19.11. – 27.11.2018 (pondelky a utorky)

KURZY MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA PRE POKROČILÝCH:

Miesto konania: Bratislava, Dúbravská cesta 2
Cena: 149 eur + DPH
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Časový rozsah výuky: 9:00 – 15:00 (obed v čase: 11:30 – 12:00)
Tu si môžete stiahnuť formulár prihlášky: prihlaska na kurz

Termín: 09.10. – 10.10.2017 (2-dňový denný) posledné voľné miesta
Termín: 11.11. – 12.11.2017 (2-dňový denný) obsadené!
Termín: 28.05. – 29.05.2018 (2-dňový denný)
Termín: 09.06. – 10.06.2018 (2-dňový víkendový)
Termín: 10.10. – 11.10.2018 (2-dňový denný)
Termín: 12.12. – 13.12.2018 (2-dňový denný)

PROGRAM KURZU PRE ZAČIATOČNÍKOV

1. Pracovnoprávne vzťahy a praktický výklad Zákonníka práce: výpočet mzdy (hrubá a čistá mzda), mzdové príplatky za nadčas, za sviatok, za nočnú prácu, odstupné a odchodné, výpočet nároku na dovolenku, priemerny zárobok, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v prípade nemoci, ošetrovania rodinných príslušníkov, pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, výplatná páska a jej náležitosti, praktické príklady

2. Zdravotné a sociálne poistenie: povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, registrácia zamestnancov do poisťovní, výpočet a odvod poistného, sadzby poistného, výnimky z platenia poistného, vykazovanie údajov zamestnávateľom na povinných tlačivách, praktické príklady

3. Zdaňovanie príjmov zamestnancov: definícia príjmu zo závislej činnosti, registračné povinnosti zamestnávateľa u správcu dane, výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavok na daň, daňový bonus, uplatňovanie daňových úľav zamestnanca a základný princíp ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

4. Sociálny fond, štatistické vykazovanie, dokumentácia a jej archivácia: tvorba, odvod, zúčtovanie a použitie prostriedkov sociálneho fondu, vymedzenie základných pojmov používaných pri štatistickom zisťovaní, základné druhy štatistických výkazov, vedenie personálnej a mzdovej dokumentácie

PROGRAM KURZU PRE POKROČILÝCH

1. Postup pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca: druhy zrážok a ich poradie, zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia (základný mechanizmus výpočtu zrážok, nepostihnuteľné sumy, tretinový systém, poradie pri uspokojovaní pohľadávok),  výpočet zrážok u dôchodcov (zamestnancov)

2. Odvody na zdravotné a sociálne poistenie: výpočet poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, vykazovanie poistného v mesačných výkazoch, výpočet poistného pri nepravidelných príjmoch, pri príjmoch z dohôd, pri vyplatení príjmu počas materskej a rodičovskej dovolenky, vyplatenie príjmu po skončení pracovného pomeru

3. Pracovný čas a jeho rozvrhnutie: definícia pracovného času, jednozmenná, dvojzmenná, trojzmenná a nepretržitá prevádzka, rovnomerné a  nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času, nepretržitý denný a nepretržitý týždenný odpočinok v práci, dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pružný pracovný čas a konto pracovného času

4. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň: základný princíp ročného zúčtovania, uplatňovanie daňových úľav zamestnanca a nároku na daňový bonus, vyplňovanie daňových tlačív, vyplatenie daňového preplatku alebo zrazenie daňového nedoplatku zamestnancovi, vzorce a príklady na výpočet ročného zúčtovania

5. Cestovné náhrady: nárokové a nenárokové náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste, vyúčtovanie náhrad (lehoty a zaokrúhľovanie), splatnosť náhrad, posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste, náhrada straty času, praktické príklady

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KURZ

V prípade záujmu o kurz mzdového účtovníctva je potrebné sa prihlásiť mailom na adrese: info@mzdovaakademia.sk (formulár prihlášky je uvedený vyššie – pri termínoch kurzu). Obratom vám prihlásenie potvrdíme a zašleme vám organizačné informácie.

Časový rozsah výuky: 9:00 – 15:00 (obedová prestávka 11:30 – 12:00)

Miesto konania: Bratislava,  Dúbravská cesta 2

Cena kurzu pre začiatočníkov : 198 eur + DPH

Cena kurzu pre pokročilých: 149 eur + DPH

AKO SA K NÁM DOSTANETE?

MHD: linka autobusu č. 83 alebo linka trolejbusu č. 212 s výstupom na zastávke Patrónka

Vlakom: zastávka Bratislava-Železná studnička (ďalej pešo 5 minút smerom dolu popri vojenskej nemocnici podchodom pod križovatkou na Dúbravskú cestu

Vlastnou dopravou: viď mapka nižšie