Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Novela Zákonníka práce a novela zákona o sociálnom poistení, úprava stravného, a aplikácia legislatívnych zmien v praxi

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 a.m. - 9 a.m.

Časový rozsah: 9 a.m. - 3 p.m.

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 17.04.2023

Cena: 80.00 € +DPH

Typ: webinár

Program školenia:

Legislatívne zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce

 • povinné a osobitné náležitosti pracovnej zmluvy po novele Zákonníka práce
 • zavedenie novej písomnej informačnej povinnosti zamestnávateľa o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • nová povinná náležitosť pri dohodách mimo pracovného pomeru, tzv. minimálna predvídateľnosť práce a jej výninmky; nový druh dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania, príp. flexibilnú formu práce, nárok zamestnanca na home office
 • doručovanie písomností zamestnávateľa (úložná lehota zásielky), počítanie doby trvania pracovného pomeru
 • elektronické doručovanie vybraných písomnosti v pracovnoprávnej oblasti
 • osobné prekážky v práci - materská dovolenka a otcovská dovolenka 
 • odstupné a odchodné v prípade smrti zamestnanca
 • alternatívy stravovania a nový druh zrážky zo mzdy za neoprávnene poskytnuté stravné
 • príspevok zamestnávateľa na štátom podporované bývanie

Legislatívne zmeny vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení 

 • analytické údaje o zamestnancovi v zmysle nového metodického pokynu Sociálnej poisťovne
 • oznamovacie povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni počas materskej a otcovskej dovolenky
 • dôvody vylúčenia povinnosť platiť poistné (tehotenstvo, materstvo, starostlivosť o narodené dieťa)
 • dôvody, kedy dochádza k prerušeniu dôchodkového poistenia počas rodičovskej dovolenky
 • vylúčenie povinnosti platiť poistné platí od 1.1.2023 pre každý právny vzťah osobitne (dopady na rozsah platenia poistného pri súbežných pracovnoprávnych vzťahoch)
 • zápis na ELDP počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, počas materskej a otcovskej dovolenky, ak má zamestnanec jeden a viac pracovnoprávnych vzťahov súbežne
 • zápis na ELDP u zamestnanca pri výkone práce na DPČ na sezónne práce

Zvýšenie súm stravného

 • dopady na zvýšenie hodnoty stravovacích poukážok
 • minimálny a maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov