Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Seriál o pandemickej OČR po 1.7.2020 (06.07.2020)

Dňa 10.6.2020 Vláda SR Uznesením č. 366/2020 schválila ukončenie núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený na území SR od 16.3.2020 uplynutím 13.6.2020. Mimoriadna situácia (v oblasti sociálneho poistenia sa používa pojem "krízová situácia"), ktorá bola území SR vyhlásená od 12.3.2020, však naďalej trvá aj po 13.6.2020.

Na základe § 293er ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) vzniká v čase krízovej situácie nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, po splnení ostatných zákonom stanovených podmienok. Z uvedeného vyplýva, že rodičia, tak majú nárok na ošetrovné, resp. im nárok ošetrovné bude pokračovať aj po ukončení vyhláseného núdzového stavu. Ako to teda s nárokom na ošetrovné počas trvania mimoriadnej situácie je?

Školský rok pre žiakov základnej školy začína 1. septembra a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Po tomto období nasleduje obdobie školských prázdnin, ktoré začínajú 1.7.2020 a končia 31.8.2020. Rodičovi, ktorý si uplatnil nárok na OČR-ku na dieťa navštevujúce základnú školu, končí nárok na toto ošetrovné najneskôr posledným dňom školského vyučovania. Uvedené znamená, že rodičovi žiaka základnej školy, na ktorého si uplatnil nárok na ošetrovné, tento nárok končí dňom 30.6.2020 (vrátane).

Príklad: Zamestnanec poberal na školopovinné dieťa pandemické ošetrovné. Dňom 30.6.2020 nárok na ošetrovné nemá, nakoľko cez prázdniny sú školy uzavreté podľa školského zákona, a nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu. Dieťa však dňom 7.7.2020 ochorelo. Vznikne zamestnancovi nárok na ošetrovné aj v čase, kedy sú letné prázdniny?

V prípade školopovinného dieťa môže rodičovi vzniknúť počas školských prázdnin nárok na ošetrovné len vtedy, ak dieťa ochorie a dieťa vyžaduje potrebu celodenného a osobného ošetrovania. Túto skutočnosť potvrdí pediater na príslušnom tlačive. Rodič školopovinného dieťaťa preukáže potrebu ošetrovania v mesiacoch júl a august 2020 vždy predložením potvrdenia od príslušného pediatra. Na základe formulára Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré predloží sociálnej poisťovni na konci mesiaca, preukáže dni, kedy trvala potreba celodenného a osobného ošetrovania.

Deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenie, t. j. materskú školu alebo jasle, nemajú tak ako žiaci základnej školy, školské prázdniny, nakoľko o prevádzke materskej školy alebo jaslí počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ. Uvedené vyplýva z ust. § 2 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z.: "V materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním čas prevádzky určuje riaditeľ po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom. Prevádzku možno aj obmedziť alebo prerušiť. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred."

Z uvedeného vyplýva, že v prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle) je situácia oproti žiakom základných škôl mierne odlišná. Ide o to, že v letných mesiacoch sú tieto zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu zariadenia, čerpanie dovoleniek personálu), a preto v nadväznosti na ust. § 39 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o sociálnom poistení zostáva rodičom detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú počas mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné zachovaný. Dôvod, prečo toto zariadenie nenavštevujú, napr. uzatvorenie na základe rozhodnutia príslušného orgánu, choroba dieťaťa, strach z ochorenia spôsobený koronavírusom, nie je dôležitý. Pre úplnosť uvádzame, že na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.  Samotnú Žiadosť o pandemické ošetrovné podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. 3.2020) ešte pandemické ošetrovné vôbec nepoberal. POKRAČOVANIE NABUDÚCE.

Školenie "Zdravotné a sociálne poistenie v mzdovej učtárni, uplatniteľná legislatíva v EÚ"

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate komplexný pohľad na oblasť zdravotného a sociálneho poistenia v súvislosti s vedením mzdového účtovníctva a personalistiky a dozviete sa legislatívne zmeny v oznamovacích a evidenčných povinnostiach zamestnávateľov, ktoré vyplývajú zo zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Termín: 16.9.2020 – Malacky

Termín: 17.9.2020 – Bratislava

Termín: 18.9.2020 – Trenčín

Termín: 21.9.2020 – Žilina

Termín: 22.9.2020 – Košice

Termín: 23.9.2020 – Banská Bystrica

Termín: 24.9.2020 – Trnava

Okrem legislatívnych noviniek vás oboznámime aj s postupom zamestnávateľa pri registrácii zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a s osobitosťami pri vykazovaní odvodov na poistné z príjmu plynúceho dohodárom - študenti, dôchodcovia, ale aj zamestnancom na materskej a rodičovskej dovolenke. Na konkrétnych príkladoch uvedieme povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vyplácaním náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, legislatívne zmeny pri poskytovaní pracovného voľna z dôvodu ošetrovania chorého "člena rodiny" a osobitosti pri spracovaní evidenčných listov dôchodkového poistenia. Venovať sa budeme aj odvodu poistného na zdravotné a sociálne poistenie, tzv. uplatniteľná legislatíva, pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ, a povinnostiam zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca na výkon práce do krajín EÚ.

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastníkov: 8:30 – 9:00

Časový rozsah školenia: 9:00 – 15:00 

****

Ako sa na legislatívne školenie prihlásiť?  Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA. Tešíme sa na Vašu účasť.

Exekučné zrážky zo mzdy - novinka 👌

EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY je praktická príručka, v ktorej čitateľ nájde vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca, prehľad základných povinností zamestnávateľa a na konkrétnych príkladoch vysvetlený výpočet exekučných zrážok v praxi.   "Vykonať zrážku zo mzdy" sa síce javí ako jednoduchý úkon, avšak ak ide o zrážky na základe núteného výkonu rozhodnutia, ide o veľmi komplikovaný výpočet. Príručka je určená najmä mzdovým účtovníkom a personalistom, ktorí majú záujem o témy týkajúce sa  výkonu zrážok zo mzdy a chcú sa v tejto náročnej problematike lepšie "zorientovať". Pevne verím, že príručka Exekučné zrážky zo mzdy bude pre Vás praktickým pomocníkom. K dispozícii bude najneskôr koncom júla 2020. O jej dostupnosti, obsahu, cene a možnosti si ju vás budeme informovať.

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Na kurze vládla príjemná atmosféra, lektorka vysvetľovala témy podrobne a prehľadne. Niektoré vedomosti som si len zopakovala (robím už mzdy), ale na začiatočníkom kurze som sa aj veľa naučila. Určite ho odporúčam aj tým, ktorí už so mzdami pracujú.
Školenie bolo nad moje očakávania, prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajem Vám veľa úspechov nielen v práci a teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy aku som o mzdách mohla čítať. Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje vela príkladov pre lepšie pochopenie. ĎAKUJEM za výborneho pomocníka.

Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spojokná, super kolektív a zaujímavý výklad. Skriptá sú veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zučastním aj dalších školení v oblasti mzdy a personalistiky.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Chcem Vám touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie za odovzdanie Vašich vedomostí a skúseností mojim kolegyniam, ktoré sa zúčastnili kurzu mzdového účtovníctva pre začiatočníkov. Dievčatá sú spokojné a nadšené, veľmi si vážia možnosť vzdelávať sa vo svojej profesii. Priniesli si okrem certifikátu aj veľa užitočných vedomostí. Určite budeme pokračovať s kurzom pre pokročilých.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tématiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š.
Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu získala celkový prehľad mzdovej agende a vďaka úžasnej lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované. Ďakujem za cenné rady a nech sa darí. Ivana P