Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Ako sa má zdaniť stabilizačný príspevok vyplatený zdravotníckemu zamestnancovi? (02.02.2023)

Je stabilizačný príspevok zdravotníckeho zamestnanca zdaňovaný zrážkovou daňou? Na stránke MPSVR bol uvedený príklad, v ktorom pri výške príspevku 4 000 € použilio sadzbu dane  vyberanou zrážkou 19%; táto informácia bola na ich stránke pri výpočte vrátenia nespotrebovanej časti príspevku: 

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-stabilizacny-prispevok/

Zo stránky MPSVR uvádzame: "Ak vznikne zamestnancovi povinnosť vrátiť zamestnávateľovi pomernú časť stabilizačného príspevku, pri určení tejto vracanej sumy stabilizačného príspevku sa vychádza  z výšky poskytnutého stabilizačného príspevku, ktorá sa však znižuje o vysporiadanú (zaplatenú) daňovú povinnosť zamestnanca z príjmu zo stabilizačného príspevku. Táto daňová povinnosť je vysporiadaná spravidla daňou z príjmu zo stabilizačného príspevku vybratou zamestnávateľom zrážkou z tohto príjmu, a to na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o zaplatení zrážkovej dane z tohto príjmu alebo daňovou povinnosťou z príjmu zo stabilizačného príspevku vysporiadanou zamestnancom prostredníctvom podania daňového priznania. 

Na stranke MPSVR je uvedený tento príklad: "Stabilizačný príspevok je (napr. sestra pracujúca na plný pracovný úväzok) vo výške 4 000 €. Daň z príjmu zo stabilizačného príspevku vybratou zrážkou z tohto príjmu zamestnávateľom je 19% zo 4 000 € = 760 €. V „čistom“ tak zamestnanec dostane vyplatený poskytnutý stabilizačný príspevok vo výške 3 240 € (4 000 – 760).  Zamestnanec má povinnosť zotrvať v pracovnom pomere a vykonávať dohodnutú pracovnú činnosť v dohodnutom rozsahu týždenného pracovného času na 3 roky, čo je 1 096 dní. Na deň záväzku zotrvania z čistého vyplateného stabilizačného tak pripadne 2,9562 € (3 240 : 1 096).  V prípade že zamestnanec odpracuje v pracovnom pomere na tejto pracovnej pozícií len 300 dní, musí za zvyšných 796 dní pomernú časť z čistého vyplateného stabilizačného príspevku vrátiť: 300 dní x 2,9562 € /deň = 886,86 €, zaokrúhlene 887 € = takáto pomerná časť z čistého vyplateného stabilizačného príspevku prináleží zamestnancovi, a 796 dní x 2,96 €/deň = 2 353,14 €, zaokrúhlene 2 353 € = takúto pomernú časť z čistého vyplateného stabilizačného príspevku je zamestnanec povinný vrátiť zamestnávateľovi."

****

Podľa súčasnej platnej legislatívy stabilizačný príspevok poskytne zamestnávateľ, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ústavné zdravotnícke zariadenie alebo ambulanciu záchrannej zdravotnej služby na území SR ustanovenému zdravotníckemu pracovníkovi, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorený pracovný pomer. Stabilizačný príspevok vo výške 5 000 €, resp. v alikvotnej sume vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi samostatne (tzn. nie ako súčasť mzdy)  najneskôr do 31. decembra 2022.

Zastávame názor, že stabilizačný príspevok patrí v súlade s § 5 ods. 1 ZDP medzi zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, z ktorého sa vyberie preddavok na daň (nie daň vyberaná zrážkou podľa § 35 ZDP). Preddavok na daň vyberie zamestnávateľ zo zdaniteľnej mzdy.

Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie znížený o ustanovené sumy (§ 35 ods. 1 ZDP). Moment zrazenia preddavku na daň je ustanovený v § 35 ods. 6 ZDP, t. j. pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca. Ak zamestnávateľ vykonáva vyúčtovanie príjmov zo závislej činnosti mesačne, zrazí preddavok na daň pri vyúčtovaní zdaniteľnej mzdy za uplynulý kalendárny mesiac. Vzhľadom na to, že stabilizačný príspevok bude zamestnancovi vyplatený samostatne, čo nie je v deň, kedy zamestnávateľ vypláca zamestnancovi mzdu za príslušný kalendárny mesiac, zamestnávateľ by sa mal so zamestnancom vopred dohodnúť o vykonaní zúčtovania vyplateného stabilizačného príspevku, a to tak, že preddavok na daň zamestnancovi zrazí buď:


  • pri výplate alebo pripísaní stabilizačného príspevku k dobru alebo

  • pri vyúčtovaní zdaniteľnej mzdy za príslušný kalendárny mesiac, čo v danom prípade je pri výplate mzdy za mesiac december 2022.

ZDP neustanovuje iný postup vyúčtovania zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti (stabilizačného príspevku), a preto nie je prípustné, aby si daňovú povinnosť zo stabilizačného príspevku vyrovnal zamestnanec sám, t. j. až pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022. 

Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny od 1.1.2023"

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je potrebné vykonať ročné zúčtovanie a splniť si zákonom uložené povinnosti? Kedy nie je zamestnanec povinný na účely uplatnenia daňového bonusu predložiť potvrdenie o návšteve školy? Ste pripravení na všetky legislatívne zmeny? Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2023.

Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová účtáreň vedieť na prelome rokov 2022/2023. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2023.

Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny platné od 1.1.2023

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Termín: 14.02.2023 | Mzdová akadémia Maxim Bratislava VYPREDANÉ!

Termín: 15.02.2023 | Mzdová akadémia Maxim Bratislava NOVÝ TERMÍN!

Termín: 21.02.2023 | ONLINE 

****

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LEGISLATÍVNE ŠKOLENIE?

Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA. Tešíme sa na Vašu účasť.

RZD za rok 2022 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2023 (školiaci materiál)

Školiaci materiál je určený najmä mzdovým účtovníkom, personalistom, a zamestnávateľom venujúcim sa profesionálne mzdovému účtovníctvu. Tématické okruhy sú nasledovné:


  • Vysporiadanie ročnej daňovej povinnosti cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň: postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

  • Zmeny na daňových tlačivách: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie dokumentov vrátane vzoru dohody o elektronickom doručovaní medzi zamestnancom a zamestnávateľom

  • Nezdaniteľné časti základu dane: daňová úľava na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a na príspevky na celoeurópsky dôchodkový produkt, princíp milionárskej dane, praktické príklady (zamestnanec s nízkym príjmom, s vysokým príjmom a zamestnanec - dôchodca)

  • Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky: uplatnenie nároku, podmienky a preukazovanie nároku, výška (limit) daňového bonusu, osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť), výpočet daňového bonusu v "duálnom režime" za II. polrok 2022, obmedzenie sumy daňového bonusu v závislosti od počtu detí daňovníka a v závislosti od dosiahnutého základu dane

  • Opravy výpočtu dane: opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu

  • Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti: zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu, stanovenie výšky daňového bonusu v závislosti od veku dieťaťa a obmedzenie jeho výšky v závislosti od základu dane daňovníka,  nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP oslobodené dane a zamestnanecké benefity, progresivita v zdaňovaní od 1.1.2023

Školiaci materiál je spracovaný v programe Microsoft PowerPoint a Microsoft Word. Cena školiaceho materiálu, ktorý je doručovaný v tlačenej brožúre (formát A4), je 35 € + DPH; pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR). Súčasťou školiaceho materiálu je mzdový kalendár s pracovnými fondami a mzdová kalkulačka, ktorá obsahuje mzdového veličiny. Platí len do vypredania zásob.

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š