Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Odstupné u starostu (07.11.2022)

Problematiku odstupného, ktoré sa poskytuje starostovi, upravuje ustanovenie § 5 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o platových pomeroch starostov"). Odstupné patrí starostovi vo výške príslušného násobku jeho priemerného mesačného platu; násobok sa určí v závislosti od toho, ako dlho vykonával svoju funkciu, resp. koľko funkčných období. Podľa § 5 ods. 1 zákona o platových pomeroch patrí starostovi po zániku mandátu starostu odstupné z rozpočtu obce v sume:


 • dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, 

 • trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie, 

 • štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, 

 • päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Zákon viaže nárok na odstupné na počet po sebe nasledujúcich funkčných období, v rámci ktorých osoba vykonávala funkciu starostu. To znamená, že ak starosta, napríklad:


 • vykonával funkciu tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia, patrí mu podľa zákona o platových pomeroch odstupné vo výške päťnásobku jeho priemerného mesačného platu

 • nevykonával funkciu počas celého trvania dvoch volebných období, napr. ujal sa funkcie po doplňujúcich voľbách a následne bol zvolený a zotrval vo funkcii aj v ďalšom volebnom období (spolu 6 rokov), nemá to vplyv na to, že výkon jeho funkcie v trvaní 6 rokov bol počas dvoch funkčných období, a teda má nárok na odstupné vo výške štvornásobku jeho priemerného mesačného platu.

Pojmy volebné obdobie a funkčné obdobie starostu nemožno stotožňovať. Starosta obce je volený na volebné obdobie 4 roky, čo automaticky neznamená, že aj jeho funkčné obdobie trvá 4 roky. Funkčné obdobie, ktoré predstavuje obdobie od ujatia sa mandátu (zloženie sľubu) do zániku funkcie, môže byť aj kratšie.; dôvodom rôznej dĺžky trvania funkčného obdobia môže byť termín skladania sľubov starostov, zánik funkcie starostu počas volebného obdobia (napr. vzdanie sa, smrť, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony).

Na účely zdravotného a sociálneho poistenia sa starosta považuje za zamestnanca a obec za zamestnávateľa; a zamestnávateľ sú povinní platiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie. Peňažné plnenie vrátane odstupného sa považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov, z ktorého starosta (zamestnanec) a obec (zamestnávateľ) odvádza preddavky na poistné na zdravotné poistenie a poistné na nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, a naviac obec ako zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Obec ako zamestnávateľ vykoná zrážku poistného pri mesačnom spracovaní výplat. Odvod poistného za zamestnanca a za zamestnávateľa odvádza zamestnávateľ na príslušný účet zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny od 1.1.2023"

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je potrebné vykonať ročné zúčtovanie a splniť si zákonom uložené povinnosti? Kedy nie je zamestnanec povinný na účely uplatnenia daňového bonusu predložiť potvrdenie o návšteve školy? Ste pripravení na všetky legislatívne zmeny? Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2023.

Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová účtáreň vedieť na prelome rokov 2022/2023. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2023.

Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny platné od 1.1.2023

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Termín: 19.12.2022 | Malacky Hotel Atrium 

Termín: 20.12.2022 | Bratislava Hotel Vienna 

Termín: 12.01.2023 | Bratislava Hotel Vienna

Termín: 13.01.2023 | Piešťany Park Hotel

Termín: 17.01.2023 | Malacky Hotel Atrium 

Termín: 18.01.2023 | Trnava Aquapark

Termín: 19.01.2023 | Trenčín Hotel Magnus 

Termín: 20.01.2023 | Bratislava Hotel Vienna

Termín: 23.01.2023 | Žilina Hotel Galileo

Termín: 24.01.2023 | Košice Hotel Košice

Termín: 25.01.2023 | Banská Bystrica Hotel Lux

Termín: 14.02.2023 | Bratislava Hotel Vienna

Termín: 15.02.2023 | Malacky Hotel Atrium

Termín: 16.02.2023 | ANAG PRAHA ONLINE

Termín: 21.02.2023 | MAXIM ONLINE 

****

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LEGISLATÍVNE ŠKOLENIE?

Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA. Tešíme sa na Vašu účasť.

Daňový bonus na dieťa komplexne a zmeny v Zákonníku práce (školiaci materiál)

Školiaci materiál je určený najmä mzdovým účtovníkom, personalistom, a zamestnávateľom venujúcim sa profesionálne mzdovému účtovníctvu. Okruhové témy sú nasledovné:


 • daňový bonus na vyživované dieťa a vekové pásma

 • daňový bonus a dotácia na obedy

 • podmienky na priznanie nároku a jeho preukazovanie

 • výška príjmu daňovníka na uplatnenie daňového bonusu (1. podmienka)

 • pojem vyživované a nezaopatrené dieťa (2. podmienka)

 • doklady na uplatnenie nároku na daňový bonus (3. podmienka)

 • lehota na preukázanie nároku na daňový bonus

 • povinná školská dochádzka a sústavná príprava dieťaťa na povolanie

 • oprava pri neoprávnene priznanom daňovom bonuse

 • povinné a osobitné náležitosti pracovnej zmluvy

 • zmeny pri úložnej lehoty zásielky doručovanej zamestnávateľom

 • zavedenie elektronického doručovania vybraných písomnosti

 • materská dovolenka a nový pojem otcovská dovolenka

 • úpravy pri nároku na odstupné a odchodné 

 • nové druhy zrážok zo mzdy zamestnanca

 • zvýšenie stravného a ďalšie legislatívne zmeny

 • zmeny pri dohodách o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • nový druh dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

 • inštitút odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci

Školiaci materiál je spracovaný v programe Microsoft Word a obsahuje 49 strán. Cena školiaceho materiálu v tlačenej podobe je 25 € + DPH; pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR). Súčasťou školiaceho materiálu je mzdový kalendár s pracovnými fondami a mzdová kalkulačka, ktorá obsahuje mzdového veličiny. Platí len do vypredania zásob.

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š