Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Predčasný starobný dôchodok a odchodné (13.11.2023)

Podľa § 76a ods. 1 a 2 Zákonníka práce (ďalej len "ZP") zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Podľa § 67 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len " zákon o sociálnom poistení") nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je povinne dôchodkovo poistený ako a) zamestnanec okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a alebo b) samostatne zárobkovo činná osoba. Podľa § 67 ods. 7 zákona o sociálnom poistení nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a (poznámka: ide o dohodu, na ktorú si dohodár-dôchodca uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku) zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2 400 eur.

Z uvedeného vyplýva, že vznik nároku na vyplatenie odchodného je podmienený vznikom nároku na dôchodok ešte pred tým, než pracovný pomer skončí. POZOR, uvedené sa nevzťahuje na predčasný starobný dôchodok, kedy zamestnanec podáva žiadosť o dôchodok v deň, ktorý nasleduje po skončení pracovného pomeru, pretože zákon o sociálnom poistení neumožňuje, aby bola podaná žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku v čase, keď pracovný pomer zamestnanca ešte trvá. Základné podmienky pri poskytovaní odchodného v prípade, ak je priznaný predčasný starobný dôchodok, sú nasledovné:


  • musí ísť o prvé skončenie pracovného pomeru, t. j. nárok na odchodné vzniká len ak ide o pracovný pomer a len o jeho prvé skončenie, pričom zamestnávateľ neskúma, koľko rokov zamestnanec odpracoval u posledného zamestnávateľa

  • zamestnanec je povinný podať žiadosť o priznanie dôchodku v zákonnej lehote, t. j. pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení (poznámka: v prípade predčasného starobného dôchodku, prichádza do úvahy podanie žiadosti v deň, ktorý nasleduje po skončení pracovného pomeru, najneskôr však do desiatich pracovných dní po jeho skončení)

  • zamestnancovi vznikol nárok dôchodok, t.j. ide o prvé skončenie pracovného pomeru, ktoré je previazané/spojené so vznikom nároku na dôchodkovú dávku.

Súčasná právna úprava spôsob preukazovania splnenia zákonných podmienok na vyplatenie odchodného neupravuje, preto sa javí vhodné, aby si formu preukazovania splnenia týchto podmienok upravil zamestnávateľ v internej smernici. Zamestnanec môže zamestnávateľovi preukázať, že splnil zákonné podmienky na vznik nároku na dôchodok, a tým aj nárok na odchodné napríklad: predložením žiadosti, na základe ktorej požiadal o priznanie dôchodkovej dávky, alebo kópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní nároku na príslušnú dôchodkovú dávku.

Odchodné predstavuje zákonný nárok zamestnanca, ktorý však zamestnancovi vzniká, ak preukáže zamestnávateľovi, že splnil zákonné podmienky na jeho vyplatenie. Ak zamestnávateľ nemá pochybnosti, že sú podmienky nároku na dôchodkovú dávku splnené (napr. má už dôchodok priznaný), zamestnávateľ môže zamestnancovi vyplatiť odchodné pri skončení pracovného pomeru, t. j. v najbližšom (spravidla v poslednom) spracovaní výplat za príslušný kalendárny mesiac. Naopak, ak zamestnávateľ má pochybnosti, či sú podmienky nároku na dôchodkovú dávku splnené (napr. zamestnanec síce dovŕšil dôchodkový vek, ale nemá dostatočný počet odpracovaných rokov, alebo nepredložil Sociálnej poisťovni všetky doklady, príp. žiadal o predčasný starobný dôchodok v čase, kedy nebol ukončený pracovný pomer), môže vyplatiť odchodné neskôr, až po predložení rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní nároku na dôchodok. To znamená, že ak zamestnávateľ z predložených dokladov nevie posúdiť, či sú podmienky nároku na dôchodkovú dávku splnené, má právo počkať až na predloženie rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní nároku na príslušnú dôchodkovú dávku.

Upozornenie: Ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné dodatočne po skončení pracovného pomeru, tento príjem sa nezapočítava zamestnancovi do "limitu" úhrnu príjmov 2 400 eur. Do tohto limitu sa započítava len príjem plynúci z dohody o pracovnej činnosti alebo z dohody o vykonaní práce, na ktorú si dôchodca uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku.

Ak dôjde k dodatočnému vyplateniu odchodného po skončení pracovného pomeru, tento príjem sa rozpočítava na obdobie povinného poistenia, ktoré trvalo v poslednom kalendárnom roku, kedy trval pracovný pomer, ku ktorému sa vyplatenie odchodného viaže. Preto dodatočne vyplatené odchodného po skončení pracovného pomeru nie je dôvodom na zastavenie výplaty už priznaného predčasného starobného dôchodku.

Aktuálne legislatívne školenia a odborné kurzy v roku 2023

Aj v roku 2023 sme pre vás pripravili legislatívne školenia a odborné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Na vzdelávacích akciách získate prehľad o aktuálnych legislatívnych zmenách v slovenskej právnej úprave.

****

Odborné kurzy: Mzdové účtovníctvo a personalistika

úspešný absolvent kurzu získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu s názvom “Mzdové účtovníctvo a personalistika”, ktoré má celoštátnu platnosťMzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné kurzy "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov [level1 a level 2], ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava); získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých, ktorý je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Aktuálne termíny kurzov a formulár prihlášky s organizačnými údajmi nájdete na záložke KURZY. 

****

Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny platné od 1.1.2024

Tak ako každý rok, zamestnávateľ vysporiadava ročnú daňovú povinnosť z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na decembrové a januárové termíny školení, na ktorých získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2024. Aktuálne termíny a formulár prihlášky s organizačnými údajmi nájdete na záložke ŠKOLENIA.

Exekučné zrážky zo mzdy - 2. vydanie

Predstavujeme vám 2. rozšírené vydanie odbornej príručky EXEKUČNÉ ZRÁŽKY ZO MZDY. V druhom vydaní je odborná príručka doplnená o dve nové kapitoly a popisuje posledné legislatívne zmeny, ktoré majú priamy dopad na výpočet zrážok zo mzdy. Aj po rozšírení a prepracovaní prvého vydania, si príručka zachováva svoj praktický účel, nakoľko obsahuje viac ako 70 riešených príkladov.

Pre začínajúcich mzdových účtovníkov je príručka vstupnou bránou do jednej zo zaujímavých oblastí mzdového účtovníctva. Významnou pomôckou je pre nich vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výkonom zrážok zo mzdy zamestnanca, popis povinností zamestnávateľa a výpočet exekučných zrážok na konkrétnych príkladoch. Príručka je určená aj tým mzdovým účtovníkom a personalistom, ktorí majú záujem dozvedieť sa o téme výkonu zrážok zo mzdy viac a chcú sa v tejto náročnej problematike lepšie zorientovať. Čitateľ v nej nájde odpovede ako postupovať napríklad pri určovaní poradia pri uspokojovaní pohľadávok, či pri súčinnosti s exekútorom.

Odborná príručka je dostatočne univerzálna aj pre externé použitie. V tomto smere je využiteľná pre širokú odbornú verejnosť a všetkých tých, ktorí sa vo svojej praxi s témou výkonu zrážok stretávajú. Pevne veríme, že aj druhé vydanie bude pre vás výborným pomocníkom v praxi. Cena príručky  je 10,90 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR). 

AKCIA: Odbornú príručku si možno zakúpiť s 50% zľavou: 5,455 € + DPH = 6 €. 

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š