Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Dôchodca s príjmom do 2 460 € môže mať daňový preplatok až 448 € (21.02.2024)

Dobrovoľne podať daňové priznanie fyzickej osoby je výhodné najmä u zamestnancov, ktorí podaním daňového priznania získajú nárok na daňový bonus, či u tých, ktorým bol počas roka zrazený preddavok na daň zamestnávateľom, a vráti sa im formou daňového preplatku.

****

Dobrovoľne podať daňové priznanie sa oplatí podať zamestnancovi, ak dosiahol výlučne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti najviac vo výške 2 461,41 € (50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 50 % zo 4 922,82 €) a podanie daňového priznania je pre výhodné, pretože vznikne daňový preplatok (nevyplýva zákonná povinnosť podať daňové priznanie).

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká zamestnancovi, ak dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 461,41 €, a nepožiada alebo nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa. Ak ide o daňovníkov (dôchodcov), ktorým z dôvodu nízkeho príjmu povinnosť podať daňové priznanie nevzniká, oplatí sa im ho podať dobrovoľne. Ide o inštitút minimálnej výšky dane podľa § 46a zákona o dani z príjmov, kde platí, že ak je zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru, z dohody) najviac vo výške 2 461,41 €, zaplatené preddavky na daň sa daňovníkovi vrátia formou daňového preplatku.

Princíp inštitútu minimálnej dane spočíva v tom, že ak daňovník podá daňové priznanie, podľa § 46a zákona o dani z príjmov sa daň nevyrubí a neplatí, ak:


  • si daňovník neuplatňuje daňový bonus na dieťa, či na úroky z úverov na bývanie, a súčasne

  • daňová povinnosť nepresiahne 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j. za rok 2023 nepresiahnu sumu 2 461,41 €.

Daňová povinnosť je potom nula a daňový preplatok je vo výške preddavkov na daň, ktoré daňovníkovi zrazil jeho zamestnávateľ počas roka 2023. Tento daňový preplatok vráti správca dane daňovníkovi do 40 dní po termíne na podanie daňového priznania.

Užitočná rada: Ustanovenie § 46a zákona o dani z príjmov sa nevzťahuje na výšku dane vypočítanú v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, pretože daň vypočítaná  v ročnom zúčtovaní sa nepovažuje za vyrubenú. Vyrubenie dane upravuje zákona č. 563/2009 z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak teda dôchodca poberal [od 1.1.2023 (resp. aj skôr)] starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok], a zároveň mal v roku 2023 vyplatený zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru, z dohody) najviac 2 461,41  € (poznámka: do uvedenej hranice sa nezapočítavajú príjmy, z ktorých bola vybraná daň zrážkou), nevzniká mu za rok 2023 povinnosť podať daňové priznanie. Ak však dôchodca pracoval počas roka ako zamestnanec a z vyplateného príjmu platil preddavky na daň, je pre neho výhodné (dobrovoľne) daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A podať. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe jeho žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania. Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Príklad: Pán Tomáš (starobný dôchodca od 1.1.2023) počas roka 2023 pracoval na dohodu o pracovnej činnosti, ktorú mal uzatvorenú na dobú určitú od 1.3.2023 do 30.6.2023. Jeho celkový zdaniteľný príjem z dohody bol vo výške 2 460 € a odvody na sociálne poistenie bolo odvedené vo výške 98,40 €. Mesačná nezdaniteľná časť základu dane mu uplatnená nebola, lebo od 1.1.2023 bol poberateľom starobného dôchodku; dôchodok mu bol v roku 2023 vyplatený vo výške 6 255 €. Akým spôsobom sa mu vrátia zaplatené preddavky na daň, ktoré počas roka zaplatil vo výške 448,70 €?

Keďže dôchodca dosiahol za rok 2023 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti nižšie ako 2 461,41  €, ako  poberateľ starobného dôchodku si môže, cez podanie daňového priznania typu A, uplatniť inštitút minimálnej dane. Zrazené preddavky na daň sa vyčíslia ako preplatok na dani vo výške 448,70 €, ktorý vráti správca dane daňovníkovi na základe jeho žiadosti (žiadosť je súčasťou daňového priznania) . Povinnou prílohou daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa o vyplatených zdaniteľných príjmoch za rok 2023.

Vypíše 1. stranu priznania na r. 01 až 10, v ktorých uvedie identifikačné údaje podľa predtlače. Na 2. strane r. 27 ptvrdí, že k 1.1.2023 bol poberateľom dôchodku.

RIADOK 34 - uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov od všetkých zamestnávateľov (táto suma by nemala byť vyššia ako 2 461,41  €), t.j. v tomto príklade sa uvedie suma 2 460 €

RIADOK 35 - z úhrnu zdaniteľných príjmov na r. 34 sa osobitne uvedie úhrn príjmov vyplatených na základe dohôd, t.j. v tomto príklade sa na riadku uvedie suma 2 460 €

RIADOK 36 - uvedie sa úhrn povinného poistného, ktoré bolo odvedené zamestnávateľom za zamestnanca z vyplatených zdaniteľných príjmov (ide o údaj z potvrdení vystavených od všetkých zamestnávateľov, u ktorých dôchodca poberal príjem); poistné sa uvádza osobitne do r. 37 (sociálne poistenie) a do r. 38 (zdravotné poistenie); v našom príklade sa na r. 36 a na r. 38 uvedie suma 98,40 € (poznámka: poistné na zdravotné poistné poberateľ starobného dôchodku z dohody neplatí, a preto sa riadok 38 vypĺňať nebude)

RIADOK 39 - uvedie sa základ dane ako rozdiel riadkov 34 a 36, t.j. v tomto príklade sa uvedie 2 361,60 € (ide o rozdiel hodnôt 2 460 - 98,40)

RIADOK 40 – nakoľko je zamestnanec poberateľom dôchodku, nemá nárok na ročnú daňovú úľavu na daňovníka, a preto sa do tohto riadku neuvádza žiadna hodnota

RIADOK 44 - uvedie sa údaj z r. 39, kedy ide o základ dane vo výške 2 361,60 €

RIADOK 45 – uvedie sa daňová povinnosť zo základu dane na r. 44 (sadzbou 19%), t.j. 19% z 2 361,60 € je daňová povinnosť vo výške 448,70  €

RIADOK 56 - uplatní sa inštitút minimálnej dane - nakoľko úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka (dôchodcu) na r. 34 nepresahuje sumu 2 461,41  €, daňová povinnosť je 0, a preto sa na tomto riadku uvedie hodnota nula, t.j. dôchodca žiadnu daň neplatí (podmienkou je, že si v daňovom priznaní neuplatňuje daňový bonus)

RIADOK 69 - uvedie sa suma preddavkov na daň, ktorú zamestnávateľ zrazil pri vyplatení príjmu t.j. sumu 448,70  € (tento údaj má dôchodca na potvrdení o príjme, ktorý mu vystavil jeho zamestnávateľ)

RIADOK 72 - uvedie sa výška preplatku na daň 448,70  €; hodnota sa vyjadrí znamienkom "mínus"

V oddiele X. uvedie daňovník na riadku 87 počet povinných príloh (ide o počet kópií potvrdení o zdaniteľnom príjme vystavených zamestnávateľmi, u ktorých daňovník počas roka 2023 poberal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti) a tento oddiel podpíše vlastnoručným podpisom.

V oddiele XI. vyznačí daňovník krížikom, že žiada o vrátenie daňového preplatku, a akou formou (poštou alebo prevodom) a tento oddiel podpíše tiež vlastnoručným podpisom.

Inštitút minimálnej dane si môže uplatniť aj dôchodca - daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (cudzinec), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Aktuálne legislatívne školenia a odborné kurzy v roku 2024

Aj v roku 2024 sme pre vás pripravili legislatívne školenia a odborné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Na vzdelávacích akciách získate prehľad o aktuálnych legislatívnych zmenách v slovenskej právnej úprave.

****

Odborné kurzy: Mzdové účtovníctvo a personalistika

Level I. - kurz pre začiatočníkov

Level II. - kurz pre pokročilých


úspešný absolvent kurzu (oboch levelov) získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu s názvom “Mzdové účtovníctvo a personalistika”, ktoré má celoštátnu platnosťMzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné kurzy "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov [level1 a level 2], ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava); získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých, ktorý je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Aktuálne termíny kurzov a formulár prihlášky s organizačnými údajmi nájdete na záložke KURZY. 

****

Odborný seminár: Aktuálne legislatívne zmeny a postupy v mzdovej učtárni - 5. ročník

"Exekučné zrážky po zmene životného minima od 1.7.2024, odchodné, stravné a aktuálne legislatívne zmeny"

Termín: 20.06.2024 | prezenčné školenie | Mzdová akadémia Maxim | Dúbravská cesta 2 Bratislava

Termín: 26.06.2024 | webinár | cez aplikáciu Cisco Webex Meetings

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na 5. ročník mzdového seminára, ktorý je zameraný na aktuálne legislatívne zmeny a nové postupy v mzdovej učtárni. Ide o jedinečnú vzdelávaciu akciu, ktorá je určená mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje agende mzdového účtovníctva a personalistiky.

V roku 2024 sa mzdový seminár uskutoční v dvoch formách - ako prezenčné školenie a aj ako webinár. Seminár je zameraný na najvýznamnejšie legislatívne zmeny s dopadom na vedenie mzdového účtovníctva a personalistiky. V prvom tematickom bloku získate informácie, ako má zamestnávateľ postupovať pri realizácii zrážok z príjmu zamestnanca pri nútenom výkone rozhodnutia a ako aplikovať ustanovenia Zákonníka práce a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. V druhom tematickom bloku sa budeme venovať vybraným témam z pracovnoprávnej oblasti ako je inštitút odchodného a odstupného, dovolenka zamestnanca, príspevok na stravu a ďalším aktuálnym legislatívnym zmenám (pripravuje sa novela Zákonníka práce). Podrobný program a prihlášku s organizačnými údajmi nájdete na záložke ŠKOLENIA. 

Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka

Aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Dovolenka – pracovnoprávna a mzdová príručka“ nadväzuje na úspešné vydanie z roku 2016. Prináša odpovede na najdiskutovanejšie otázky a nejasnosti ohľadom dovolenky. Teoretický výklad vhodne dopĺňajú príklady, ako aj judikáty, ktoré pomôžu čitateľovi pri riešení problematických otázok.

Druhy dovoleniek, čerpanie dovolenky, prenášanie či prepadnutie nároku na dovolenku, postup pri výpočte krátenia dovolenky, návod na správne určenie výmery dovolenky sú len názornou ukážkou tém, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Okrem dovolenky na zotavenie sa autorka venuje aj špecifickým témam, ako je dovolenka starostu, materská dovolenka, otcovská dovolenka, či rodičovská dovolenka.

Publikácia, ktorá bez akýchkoľvek pochybností nesie prívlastok „praktická pomôcka“, prináša postupy riešenia najčastejších situácií, ktoré sa v súvislosti s dovolenkou v praxi vyskytujú. Vzhľadom na jej zameranie je určená pre zamestnávateľov, mzdových účtovníkov a personalistov, ako aj pre zamestnancov. Knižná publikácia by preto rozhodne nemala chýbať vo vašej “mzdovej knižnici” . Publikáciu si je možné zakúpiť v kníhkupectvách alebo v internetovom obchode priamo u vydavateľa Wolters Kluwer s. r. o.  Cena príručky u nás je 21,81 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR).

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu mzdového účtovníctva získala celkový prehľad o mzdovej agende a vďaka lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Ďakujem za skvelý kurz.
Školenie bolo nad moje očakávania. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované a dozvedela som sa aktuálne legislatívne novinky. Prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy, akú som o mzdách mohla čítať. Je veľmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje veľa príkladov pre lepšie pochopenie. Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spokojná, výklad bol veľmi zaujímavý a aktuálny. Skriptá boli veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zúčastním aj ďalších školení v Trenčíne alebo v Bratislave.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Odporúčam kurz mzdového účtovníctva každému, aj tomu, kto už má so mzdovou agendou skúsenosti. Je to komplexný kurz; nedá sa spoliehať na to, že všetko správne vypočíta mzdový program. Príručka je spracovaná prehľadne a obsahuje veľa príkladov na precvičenie problematiky.
Piešťanský mzdový seminár bol na jednotku s tromi hviezdičkami. Školenie, ktoré je určite jedno z mála veľmi zaujímavých, veľmi oceňujem nielen profesionalitu, ale aj ochotu poradiť a pomôcť, čo je v dnešnej dobe takmer rarita. Školiaci materiál prehľadný a pri práci ho využívam neustále. O rok si chceme určite naplánovať školenie aj s ubytovaním.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tematiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š