Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Letné brigády študentov - 2. časť seriálu (16.07.2021)

Pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zákonník práce študentom zakazuje nariadiť alebo s nimi dohodnúť prácu nadčas a pracovnú pohotovosť.

Upozornenie:  V súlade s ust. § 85 ods. 3 ZP je na účely určenia rozsahu pracovného času a rozvrhnutia pracovného času týždňom sedem po sebe nasledujúcich dní, a nie kalendárny týždeň. Uvedené má dopad aj na výpočet priemerného týždenného času, počas ktorého môže byť vykonávaná práca na dohodu o brigádnickej práci študentov. Napríklad, ak začne študent vykonávať prácu na DBPŠ dňa 1.10.2021 (piatok), za týždeň sa nepovažuje piatok – nedeľa (nedeľa ako ukončenie kalendárneho týždňa), ale piatok až štvrtok (ako 7 po sebe nasledujúcich dní). V čase od 1.10.2021 do 7.10.2021 (ak by bola dohoda uzatvorená len na jeden týždeň) môže študent vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. V prípade, že by dohoda bola uzatvorená na obdobie dlhšie ako jeden týždeň, priemer prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola táto dohoda uzatvorená.

Príklad: Slečna Janka je študentkou dennej formy magisterského štúdia a popri štúdiu si privyrába na dohodu o brigádnickej práci študentov. Koľko dohôd o brigádnickej činnosti môže mať súčasne uzatvorených?

Odpoveď: Zákonník práce neobmedzuje počet  dohôd, ktoré môže študent so zamestnávateľmi uzatvoriť. Študent môže pracovať vo viacerých zamestnaniach, ale v žiadnom z nich nemôže pracovať viac ako v rozsahu 20 hodín týždenne v priemere, a to za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

Výkon práce na základe DBPŠ je naviazaný na existenciu štatútu žiaka/študenta. Uvedené vyplýva z ust. § 227 ods. 1 ZP: "Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu."  Dohodu  možno uzatvoriť len písomne, inak je neplataná a len s fyzickou osobou, ktorá nedovŕšila 26 rokov. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo štatúte študenta dennej formy vysokoškolského štúdia. 

Postavenie žiaka strednej školy a postavenie študenta vysokoškolského štúdia upravujú dva rôzne právne predpisy. Pojem „žiak“ a postavenie žiaka pri získavaní základného a stredného vzdelania upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pojem „študent“ a jeho postavenie je zase predmetom úpravy zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Zákonníku práce je pri definícii štatútu žiaka/študenta síce uvedené "podľa osobitného predpisu", ale prax ukázala a ukazuje, že toto spojenie má v kontexte s integračným zoskupením EÚ nepochybne širší význam. Nakoľko Slovenská republika je súčasťou priestoru EÚ, niektoré pravidlá "prestali" mať len teritoriálny rámec. To znamená, že ak študent (aj zahraničný) vie zamestnávateľovi preukázať štatút študenta zahraničnej vysokej školy, tak aj on môže u zamestnávateľa vykonávať zárobkovú činnosť na základe DBPŠ.

Príklad: Môže zamestnávateľ uzatvoriť DBPŠ s doktorandom dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý ešte nedovŕšil 26 rokov?

Odpoveď: V zmysle § 227 ZP zamestnávateľ môže uzatvoriť DBPŠ s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského (VŠ) podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Doktorandi v dennej forme štúdia túto podmienku spĺňajú, a preto môžu mať uzatvorenú DBPŠ. Avšak na rozdiel od prechodu medzi prvým a druhým stupňom vysokoškolského štúdia, pri prechode z druhého stupňa na tretí stupeň VŠ nemožno DBPŠ uzatvoriť v období po skončení VŠ druhého stupňa a to až do zápisu na vysokoškolské štúdium 3. stupňa v dennej forme. DBPŠ možno potom uzatvoriť najskôr odo dňa zápisu na VŠ štúdium 3. stupňa v dennej forme (ak stále študent nedovŕšil 26 rokov).

Príklad: Môže zamestnávateľ počas prázdnin uzatvoriť DBPŠ so žiakom, ktorý ukončil ku dňu 30.6.2021 povinnú školskú dochádzku. Po prázdninách bude pokračovať v stredoškolskom štúdiu.

Odpoveď: DBPŠ zamestnávateľ nemôže uzatvoriť so žiakom základnej školy, a to ani pri výnimkách upravených v § 11 Zákonníka práce (výkon ľahkých prác). DBPŠ možno uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy, alebo študenta vysokej školy (denná forma štúdia). Zamestnávateľ môže v tomto prípade uzatvoriť so žiakom DBPŠ najskôr od 1.9.2021, kedy získa štatút žiaka strednej školy. Dovtedy môže vykonávať zárobkovú činnosť v inom pracovnoprávnom vzťahu, napr. na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Odborný kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov"

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na kurz "Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov". Cieľom kurzu je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Na kurze sa účastníci naučia samostatne vypočítať mzdu, odvody, daň a vyplňovať všetky súvisiace tlačivá a výkazy. Účastníci kurzu získajú prehľad v mzdárskych zákonoch ako je zákonník práce, zákon o zdravotnom a o sociálnom poistení a zákon o dani z príjmov. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava). Získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých. Je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov, príp. tým, ktorí si chcú svoje znalosti o mzdovej problematike rozšíriť.

Termín: 13.10.2021 - 22.10.2021 | Bratislava (denný kurz)Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Miesto konania: Bratislava | Mzdová akadémia Maxim, Dúbravská cesta 2 

Účastnícky poplatok: 299 eur + DPH (školiaci materiál, coffeebreak, minerálka)Odborný kurz sa koná v priestoroch našej spoločnosti v príjemnom prostredí. Počas kurzu pristupujeme k potrebám každého účastníka jednotlivo a účastníci majú veľký priestor na diskusiu. Na kurz si je potrebné priniesť LEN kalkulačku (na ktorú ste zvyknutí) na riešenie praktických príkladov. K dispozícii je aj odborná publikácia MZDY PROFESIONÁLNE, ktorá je medzi radmi mzdových účtovníkov veľmi obľúbená. Na kurze získate:


  • príručku mzdového účtovníctva pre začiatočníkov (vyše 100 strán)

  • prehľad personálnej a mzdovej dokumentácie

  • popis pojmov v mzdovej agende a vyše 90 praktických príkladov

  • vzory pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

  • aktuálne informácie a legislatívne novinky

****

Ako sa na odborný kurz prihlásiť? 
Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke KURZY. Tešíme sa na Vašu účasť.

Všetko o dovolenke

DOVOLENKA – pracovnoprávna a mzdová príručka je nová publikácia vydavateľstva Wolters Kluwer, ktorá prináša čitateľom odpovede na najčastejšie diskutované otázky a nejasnosti ohľadom dovolenky.Druhy dovoleniek, čerpanie dovolenky, prenášanie či prepadnutie dovolenky, postup pri výpočte krátenia dovolenky, návod na správne určenie výmery dovolenky sú len názornou ukážkou tém, ktoré sú v publikácii riešené. Okrem dovolenky na zotavenie sa v publikácii venujem aj špecifickým témam, ako je dovolenka starostu, materská dovolenka či rodičovská dovolenka. Pre lepšie pochopenie problematiky je publikácia obohatená o takmer 100 praktických príkladov a ich riešení, ako aj o judikáty. Knižná publikácia by preto nemala, vo vašej “firemnej mzdárskej knižnici”, rozhodne chýbať. Publikáciu si je možné zakúpiť v kníhkupectvách alebo v internetovom obchode priamo u vydavateľa Wolters Kluwer s. r. o.  Cena príručky u nás je 13,63€ + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR).

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Na kurze vládla príjemná atmosféra, lektorka vysvetľovala témy podrobne a prehľadne. Niektoré vedomosti som si len zopakovala (robím už mzdy), ale na začiatočníkom kurze som sa aj veľa naučila. Určite ho odporúčam aj tým, ktorí už so mzdami pracujú.
Školenie bolo nad moje očakávania, prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajem Vám veľa úspechov nielen v práci a teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy aku som o mzdách mohla čítať. Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje vela príkladov pre lepšie pochopenie. ĎAKUJEM za výborneho pomocníka.

Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spojokná, super kolektív a zaujímavý výklad. Skriptá sú veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zučastním aj dalších školení v oblasti mzdy a personalistiky.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Chcem Vám touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie za odovzdanie Vašich vedomostí a skúseností mojim kolegyniam, ktoré sa zúčastnili kurzu mzdového účtovníctva pre začiatočníkov. Dievčatá sú spokojné a nadšené, veľmi si vážia možnosť vzdelávať sa vo svojej profesii. Priniesli si okrem certifikátu aj veľa užitočných vedomostí. Určite budeme pokračovať s kurzom pre pokročilých.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tématiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š.
Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu získala celkový prehľad mzdovej agende a vďaka úžasnej lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované. Ďakujem za cenné rady a nech sa darí. Ivana P