Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

MAXIM Payroll Academy

Study with us.

Dlhodobá OČR - 3. časť seriálu (09.04.2021)

Ak poistenec poskytuje osobnú a celodennú starostlivosť ku koncu kalendárneho mesiaca a táto potreba bude trvať aspoň časť nasledujúceho kalendárneho mesiaca, všeobecný lekár mu vystaví Potvrdenie č. 3 - „Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca/Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie“. Všeobecný lekár vystaví potvrdenie poistencovi, ktorý bude poskytovať osobnú a celodennú starostlivosť ku koncu kalendárneho mesiaca; potvrdenie obsahuje štyri časti:

I. Osoba, ktorej je poskytovaná osobná a celodenná starostlivosť

II. Poistenec, ktorý poskytuje osobnú a celodennú starostlivosť chorej osobe

III. Potvrdenie o trvaní/ prerušení poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti

IV. Potvrdenie o predchádzajúcom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti

Ak počas trvania potreby osobnej starostlivosti dôjde k opätovnej hospitalizácii z toho istého dôvodu a je predpoklad, že potreba poskytovania osobnej starostlivosti bude z toho istého dôvodu trvať aj po ukončení hospitalizácie, potreba poskytovania osobnej starostlivosti sa neukončí [§12b ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti].

Užitočná rada: Nárok na dlhodobé ošetrovné zaniká zamestnancovi najneskôr uplynutím 90 dní trvania nároku na výplatu ošetrovného v úhrne všetkým poistencom, ktorým príslušný lekár potvrdil poskytovanie osobnej a celodennej starostlivosti. Do tohto 90-dňového podporného obdobia dlhodobého ošetrovného sa započítavajú iba dni, v ktorých bolo dlhodobé ošetrovné vyplatené, t. j. ak v priebehu potreby starostlivosti poistenec nemá nárok na dlhodobé ošetrovné a jeho výplatu, napr. z dôvodu prerušenia poskytovania starostlivosti, dôjde k posunu uplynutia podporného obdobia dlhodobého ošetrovného. Nové 90-dňové podporné obdobie dlhodobého ošetrovného z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o tú istú osobu začne plynúť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od vzniku nároku na výplatu predchádzajúceho dlhodobého ošetrovného.

Poistenec, ktorému oprávnený lekár vystavil potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti, zašle toto potvrdenie príslušnej pobočke SP. Pred odovzdaním poistenec vyplní a podpíše vyhlásenie na druhej strane potvrdenia a v prípade, ak ide o zamestnanca, potvrdenie predloží na potvrdenie svojmu zamestnávateľovi. Zamestnávateľ na potvrdení uvedie, či zamestnanec mal v období poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, a ak áno, uvedie počas ktorých dní (vid tlačivo v prílohe).

​​​​​​Príklad: Zamestnanec sa stará o chorého rodiča (dlhodobá OČR po hospitalizácii) od 2.4.2021 do 30.11.2021 Počas dlhodobej OČR je ošetrovaný rodič znova hospitalizovaný do nemocnice od 1.6.2021 do 15.6.2021. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti: "Ak počas trvania potreby osobnej starostlivosti dôjde k opätovnej hospitalizácii z toho istého dôvodu a je predpoklad, že potreba poskytovania osobnej starostlivosti bude z toho istého dôvodu trvať aj po ukončení hospitalizácie, potreba poskytovania osobnej starostlivosti sa neukončí.” Koľko dní bude mať zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné za 6/2021, ak sa počas hospitalizácie potreba osobnej starostlivosti nepreruší? 

Poistenec nemá nárok na dlhodobé ošetrovné a jeho výplatu za dni hospitalizácie ošetrovanej osoby, nakoľko v období ústavnej starostlivosti chorej osoby nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti o túto osobu, s výnimkou dňa prijatia a dňa prepustenia ošetrovaného z ústavnej starostlivosti. Dni hospitalizácie ošetrovanej osoby sa tak považujú za prerušenie poskytovania ošetrovania (okrem prvého a posledného dňa hospitalizácie). To znamená, že ak je ošetrovaná osoba hospitalizovaná od 1.6. do 15.6., ošetrujúci lekár túto skutočnosť uvedie na príslušnom tlačive a v júni 2021 bude mať zamestnanec (ošetrujúca osoba) vylúčenú povinnosť platiť poistné 17 dní  (1.6.,15.6.-30.6.).

V štvrtej (záverečnej) časti seriálu Vás oboznámime s ukončením dlhodobej OČR a zosumarizujeme povinnosti mzdovej učtárne.

Online školenie "Novela Zákonníka práce s dopadom na vedenie mzdovej agendy"

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako aplikovať zmeny v pracovnoprávnej oblasti v praxi. Dňa 4.2.2021 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá nadobúda účinnosť od 1.3.2021. Upravuje sa výpočet dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa, menia sa podmienky výkonu práce z domácnosti zamestnanca, zavádza sa možnosť zamestnanca vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie, a novinkou je zavedenie aj nového druhu výpovedného dôvodu.

Od 1.4.2021 nastávajú zmeny aj v sociálnom poistení. Upravuje sa inštitút krátkodobého ošetrovného a zavádza sa nový inštitút tzv. dlhodobé ošetrovné. Z tohto dôvodu sa upravuje doklad, ktorým sa preukazuje neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu potreby ošetrovania, či starostlivosti o blízkeho príbuzného. Pozývame vás na odborné online školenie, kde vás oboznámime týmito aktuálnymi legislatívnymi zmenami. Tešíme sa na Vašu účasť.

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Účastnícky poplatok: 79 € + DPH (online prednáška, školiaci materiál v elektronickej forme)

Prezentácia účastníkov: 8:00 – 9:00 

Časový rozvrh: 9:00 - 14:00

Termín: 22.3.2021 

Termín: 23.3.2021 

Termín:
15.4.2021 ****

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LEGISLATÍVNE ŠKOLENIE?

Formulár prihlášky s organizačnými a platobnými podmienkami nájdete na záložke ŠKOLENIA. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Exekučné zrážky zo mzdy - novinka 👌

Tí z vás, ktorých zaujíma téma exekučné zrážky, dávame do pozornosti novú príručku "NIELEN EXEKUČNÉ ZRÁŽKY V PRAXI". Čitateľ v nej na 128 stranách nájde vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca, prehľad povinností zamestnávateľa a na 55 príkladoch vysvetlený výpočet exekučných zrážok v praxi. Publikácia je určená mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému účtovníctvu. 

Pre začínajúcich mzdových účtovníkov je príručka vstupnou bránou do jednej zo zaujímavých oblastí mzdového účtovníctva a významnou pomôckou je pre nich vysvetlenie výpočtu exekučných zrážok na konkrétnych príkladoch. V príručke sú vysvetlené aj nejasnosti, ktoré pri výkone exekučných zrážok vznikajú, najmä ako postupovať pri určovaní poradia pri uspokojovaní pohľadávok, pri súčinnosti a iné zaujímavé témy. Cieľom bolo poukázať aj na zložitosť a časovú náročnosť tejto agendy a takisto na otázky, ktoré pri interpretácii niektorých ustanovení Exekučného poriadku v praxi vznikajú. Pevne verím, že príručka Exekučné zrážky zo mzdy bude pre vás praktickým pomocníkom. Cena príručky je 10,91 € + DPH, pri doručovaní poštou je cena poštovného a balného 4,17 € + DPH (poštovné v rámci SR).

Viete, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou? Koľko si z vášho platu “ukrojí” štát? Chcete prijať nového zamestnanca a neviete koľko mzdových nákladov to bude vašu firmu stáť? Využite našu mzdovú kalkulačku. Stačí zadať hrubý príjem zamestnanca a mzdová kalkulačka vypočíta čistý príjem. Navyše zobrazí prehľadné grafy a tabuľku s rozdelením hrubého príjmu na čistý príjem, poistné a daň. Použiť mzdovú kalkulačku.

Na kurze vládla príjemná atmosféra, lektorka vysvetľovala témy podrobne a prehľadne. Niektoré vedomosti som si len zopakovala (robím už mzdy), ale na začiatočníkom kurze som sa aj veľa naučila. Určite ho odporúčam aj tým, ktorí už so mzdami pracujú.
Školenie bolo nad moje očakávania, prístup lektorky bol vysoko profesionálny, bolo poznať, že je odborník v danej problematike, mzdovú akadémiu budem odporúčať ďalším, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vedomosti.
Dobrý deň pani Matlovičová, dovoľte mi poďakovať Vám za Váš entuziazmus, zmysel pre povinnosť i detail a hlavne Vašu ústretovosť a trpezlivosť s nami, večnými učencami. Veľmi nám všetkým pomáhate a pri Vašej profesionalite ste nestratili ľudskosť, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajem Vám veľa úspechov nielen v práci a teším sa na Vaše ďalšie školenie v BB:-)
Dnes som dočítala posledné strany naj naj najlepšej knihy aku som o mzdách mohla čítať. Je velmi kvalitne a hlavne podrobne spracovaná, obsahuje vela príkladov pre lepšie pochopenie. ĎAKUJEM za výborneho pomocníka.

Odborne, legislatívne, prakticky - výborná kniha. Ďakujem za tú prvú. Veľmi pomohla. Nech vás sprevádza zdravie, pohoda a spokojnosť vo všetkých stránkach života.
Na legislatívnom školení som bola veľmi spojokná, super kolektív a zaujímavý výklad. Skriptá sú veľmi dobre spracované, pomôžu aj v budúcnosti. Rada sa zučastním aj dalších školení v oblasti mzdy a personalistiky.
Na kurzu jsem si osvojila celkové zpracovaní mzdové problematiky ve slovenské legislativě a mám teď možnost více zrovnat rozdíly oproti české legislativě, což me velice baví. Nejlépe podaný výklad, se kterým jsem se setkala, dobře pochopitelné, moc hezké prostředí … a tešíme se na další školení.
Chcem Vám touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie za odovzdanie Vašich vedomostí a skúseností mojim kolegyniam, ktoré sa zúčastnili kurzu mzdového účtovníctva pre začiatočníkov. Dievčatá sú spokojné a nadšené, veľmi si vážia možnosť vzdelávať sa vo svojej profesii. Priniesli si okrem certifikátu aj veľa užitočných vedomostí. Určite budeme pokračovať s kurzom pre pokročilých.
Mala som možnosť už absolvovať podobný kurz, ale tomuto sa nič nevyrovná. Pochopila som oveľa viac tématiku, čo mi pomôže ďalej mojej práci. Odporúčam každému, kto rozmýšľa nad prácou personalistiky a mzdovej účtovníčky. Lektorka bola skvelá, vysvetľovanie z praxe a najviac dáva človeku, keď vidí, že lektorku práca baví, vie sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, vie to podať ľudskou rečou. Veronika Š.
Ako úplný začiatočník som vďaka kurzu získala celkový prehľad mzdovej agende a vďaka úžasnej lektorke s "maxim"álnym nasadením a profesionálnym prístupom som odhodlaná sa tejto oblasti venovať a rozširovať si svoje vedomosti. Výukové skriptá boli veľmi dobre spracované. Ďakujem za cenné rady a nech sa darí. Ivana P