Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Ročné zúčtovanie preddavkoch na daň za rok 2019, ročná uzávierka a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2020

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 - 9:00

Časový rozsah: 9:00 - 15:00

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Termín: 13.02.2020

Mesto: Bratislava

Cena: 95,00 € +DPH

Program školenia:

 • Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň: postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania
   
 • Zmeny na daňových tlačivách: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov
   
 • Nezdaniteľné časti základu dane: daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou, elektronické doručovanie dokumentov
 • Opravy výpočtu dane: opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu
   
 • Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky: uplatnenie nároku, podmienky a preukazovanie nároku, výška daňového bonusu, osobitné prípady pri bonuse na dieťa (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť) a pri bonuse na zaplatené úroky (predčasné splatenie úveru na bývanie)
   
 • Ročná uzávierka v mzdovej učtárni: výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu
 • Legislatívne zmeny k 1.1.2020: minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2020, zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce od 1. 1. 2020, zmeny pri výplate letného a vianočného platu, zvýšenie výmery dovolenky, rekreačný príspevok a nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa, novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zmeny v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia - postavenie športového odborníka, určovanie dôchodkového veku, dopady na odvod poistného pri spätnom priznaní dôchodku, príp. pri dovŕšení dôchodkového veku, zaokrúhľovanie daňových veličín od 1.1.2020 po novom, zavedené sú nové oslobodenia príjmov od daňovej povinnosti (príspevok na vzdelávanie, príspevok zo sociálneho fondu na lekárske prehliadky), zmeny pri príspevku na ubytovanie a na dopravu zamestnancov, zmeny pri odmeňovaní zamestnancov vo verejnej a v štátnej službe