Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023, uzávierka zdaňovacieho obdobia a legislatívne zmeny od 1.1.2024

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 - 9:00

Časový rozsah: 9:00 - 15:00

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Program školenia:

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

 • vysporiadanie ročnej daňovej povinnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov
 • postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
 • výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom
 • odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane
 • sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Zmeny na daňových tlačivách a elektronická forma doručovania

 • Elektronické doručovanie dokumentov (interný predpis)
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 • Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti
 • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní
 • Potvrdenie o zaplatení dane
 • Mesačný daňový prehľad o dani
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov

Nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy

 • daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera
 • daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
 • duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení
 • daňový bonus na dieťa (vekové pásma) a preukazovanie nároku a jeho dokladovanie
 • výpočet daňového bonusu na dieťa podľa pokynu Finančného riaditeľstva SR
 • osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)
 • daňový bonus na zaplatené úroky, preukazovanie nároku a jeho výpočet

Opravy výpočtu dane

 • opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom
 • podanie opravného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania
 • podanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (napr. spätné priznanie dôchodku)
 • duplicitné uplatnenie rekreačného príspevku a jeho oprava
 • nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona nad rámec 500 € ročne

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 

 • zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia
 • výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia
 • výpočet denného základu pre DPN
 • prepočet nepeňažného príjmu v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa
 • ročný výkaz o plnení povinného podielu
 • uchovávanie archivácia dokumentov personálnej a mzdovej agendy

Legislatívne zmeny k 1.1.2023

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2023
 • výška mzdových príplatkov od 1.1.2023
 • nový druh nepeňažného plnenia tzv. plnenie vo forme zamestnaneckej akcie alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručeným obmedzením
 • legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o zdravotnom a sociálnom poistení
 • zmeny v odmeňovaní zamestnancov vo verejnom a štátnom sektore
 • zmeny v pracovnoprávnej oblasti
 • daňovo-odvodová reforma (pripravované zmeny)