Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Školenia

Mzdová akadémia Maxim poskytuje legislatívne školenia ako jednodňové vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich dopady na spracovanie mzdového účtovníctva v praxi. Počas kalendárneho roka organizujeme školenia s tématikou z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a z oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, školenia na tému výkon exekučných zrážok zo mzdy zamestenanca, školenia na tému ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti fyzických osôb a ročná uzávierka v mzdovej učtárni. Školenia prebiehajú v príjemnom prostredí a umožňujú účastníkom získať odborné znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súkromných i štátnych organizáciách. Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Účastníci obdržia na každom školení školiaci materiál vrátane praktických príkladov.  V cene školenia je zahrnutý školiaci materiál, písacie potreby, coffeebreak (káva, čaj), minerálka a teplý obed.

Mzdová akadémia Maxim poskytuje aj in-house školenia, ktoré sú „šité na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Hlavným cieľom legislatívnch školení je zrozumiteľný výklad legislatívnych zmien s dopadom na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Exekučné zrážky po zmene životného minima, dovolenka v mzdovej učtárni a aktuálne "korona" informácie (online)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na online školenie, kde vás budeme informovať o výpočte exekučných zrážok po zmene životného minima od 1.7.2020, o aktuálnych otázkach súvisiacich s inštitútom dovolenky a o schválených legislatívnych zmenách v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku. Podrobný program školenia a postup pri registrácii uvádzame nižšie. Pred školením dostane každý účastník školiaci materiál vrátane spracovaných príkladov z praxe. Aj počas online školenia bude prebiehať diskusia. Účastníci školenia budú mať možnosť napísať svoje otázky formou chat-u alebo opýtať sa priamo na školení prihlásením sa do diskusie. Otázky možno zaslať aj vopred, na info@mzdovaakademia.sk.

Termín konania školenia: 18. 6. 2020 (testovacie prihlásenie: 17. 6. 2020 v čase od 8:30 do 9:00)

Postup pri registrácii: Legislatívne online školenie bude prebiehať vo virtuálnej prednáškovej miestnosti, kde sa budeme počuť a vidieť. Stačí mať pripojenie na internet a v prípade väčšieho komfortu je vhodné mať aj mikrofón a webkameru (nie je to však podmienkou). Záujemca o online školenie postupuje pri registrácii nasledovne:

1. prihlási sa na školenie rovnako ako na "klasické školenie"; Na webovej stránke si vyberie školenie a klikne na tlačidlo "Prihlásiť sa". Ak sa chcú školenia zúčastniť napr. dvaja zamestnanci z tej istej firmy, musia sa zaregistrovať ako dvaja účastníci, čo predstavuje dva platené prístupy - prihlásiť sa možno na dvoch samostatných prihláškách alebo stačí sa prihlásiť na jednej prihláške, ale počet účastníkov budú dvaja, a treba uviesť aj obe e-mailové adresy účastníkov.

2. pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť na položke "E-mailový kontakt" e-mailovú adresu tej osoby/tých osôb, ktorá/é sa má/majú zúčastniť školenia (inak sa nebude/nebudú vedieť školenia zúčastniť). Samozrejme e-mailovú adresu treba uviesť v správnom tvare, inak sa môže stať, že webový odkaz na prihlásenie sa do virtuálnej prednáškovej miestnosti nebude doručený! V prihláške na školenie sa nachádza aj položka "Poznámka", kde môžete uviesť rôzne údaje, napr. ďalšie e-mailové adresy účastníkov školenia, ďalšiu e-mailovú adresu, na ktorú chcete doručiť faktúru na úhradu, príp. požiadavku na doručenie webového odkazu na testovacie prihlásenie, či iný dôležitý údaj. 

3. účastníkovi bude po úspešnej registrácii na školenie doručené na e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii, ktoré bude obsahovať všetky organizačné pokyny vrátane manuálu pre online komunikáciu

Upozornenie: Tí z vás, čo majú zložité prístupy na počítače, odporúčame vyskúšať skúšobné testovacie prihlásenie; na tento účel vám zašleme webový odkaz na testovacie prihlásenie. POZOR, kto bude mať záujem o testovacie prihlásenie, je povinný uviesť v prihláške na školenie na položke "Poznámka": Mám záujem o testovacie prihlásenie. Ak to v prihláške neuvediete, webový odkaz na testovacie prihlásenie vám zaslaný nebude a testovania sa nebudete môcť zúčastniť.
Skúšobné testovacie prihlásenie sa uskutoční deň pred školením, t.j. 17.6.2020 v čase od 8:30 do 9:00. V tento čas otvoríme virtuálnu prednáškovú miestnosť a môžete sa s nami spojiť; odporúčame využiť pomoc vášho kolegu z IT.  V deň školenia už nebude možné riešiť problémy s prihlasovaním, tam už "pôjdeme na ostro". 

Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate komplexný pohľad na oblasť zdravotného a sociálneho poistenia v súvislosti s vedením mzdového účtovníctva a personalistiky.

Termín konania školenia: 09/2020 - vybrané mestá na Slovensku

Okrem legislatívnych noviniek si preberieme aj postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a vykazovanie odvodov na poistné z príjmu plynúceho osobitnej kategórii zamestnancov (študenti, dôchodcovia, zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke). Na konkrétnych príkladoch uvedieme povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vyplácaním náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, legislatívne zmeny pri poskytovaní pracovného voľna z dôvodu ošetrovania chorého "člena rodiny" a osobitosti pri spracovaní evidenčných listov dôchodkového poistenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vedenia mzdovej agendy. Venovať sa budeme aj odvodu poistného na zdravotné a sociálne poistenie (uplatniteľná legislatíva) pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ, a povinnostiam zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca na výkon práce do krajín EÚ.