Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Školenia

Mzdová akadémia Maxim poskytuje legislatívne školenia ako jednodňové vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich dopady na spracovanie mzdového účtovníctva v praxi. Počas kalendárneho roka organizujeme školenia s tématikou z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a z oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, školenia na tému výkon exekučných zrážok zo mzdy zamestenanca, školenia na tému ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti fyzických osôb a ročná uzávierka v mzdovej učtárni. Školenia prebiehajú v príjemnom prostredí a umožňujú účastníkom získať odborné znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súkromných i štátnych organizáciách. Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Účastníci obdržia na každom školení školiaci materiál vrátane praktických príkladov.  V cene školenia je zahrnutý školiaci materiál, písacie potreby, coffeebreak (káva, čaj), minerálka a teplý obed.

Mzdová akadémia Maxim poskytuje aj in-house školenia, ktoré sú „šité na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Hlavným cieľom legislatívnch školení je zrozumiteľný výklad legislatívnych zmien s dopadom na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Novela Zákonníka práce, zdravotné a sociálne poistenie, zmeny v daňovom bonuse na dieťa (mzdový špeciál)

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako aplikovať legislatívne zmeny v praxi. Od 1.3.2021 je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej sa upravili pravidlá pri zabezpečovaní stravovania. Tieto legislatívne úpravy sa ukázali ako nedostatočné, preto je v schvaľovacom procese ďalšia novela Zákonníka práce, ktorá má nezrovnalosti pri zabezpečovaní stravovania odstrániť (jej plánovaná účinnosť je od 1.1.2022).
Počas roka 2021 nastali výrazné zmeny aj pri vykazovaní poistného na zdravotné a sociálne poistenie, pri registrácii počas materskej a rodičovskej dovolenky, či pri vykazovaní dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Od 1.8.2021 sú v súvislosti  s dotáciami na obedy účinné zmeny pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa. Pozývame vás na odborné školenie, kde prinesieme všetky aktuálne legislatívne informácie. Školenie sa uskutoční v nižšie uvedených termínoch:

18.10.2021 - Bratislava, Apores - administratívne centrum
25.10.2021 - Banská Bystrica, Hotel Lux
27.10.2021 - Trenčín, Hotel Magnus

Každý účastník okrem školiaceho materiálu obdrží aj Prehľadné tabuľky o platení poistného a Vzor tlačiva Čestné vyhlásenie na účely zvýšenia výmery dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa. Losovať sa bude aj o praktické odborné publikácie o mzdovej problematike. Tešíme sa na Vašu účasť.

Podiely na zisku a ich postavenie v mzdovej učtárni

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Podiely na zisku (dividenda) sa považujú za osobitný druh príjmu a s týmto peňažným plnení sa mzdové učtárne stretávajú v poslednej dobe čoraz častejšie. Ide o veľmi špecifickú problematiku, v ktorej nastali počnúc januárom 2017 v oblasti zdaňovania a odvodu poistného významné legislatívne zmeny. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako aplikovať tieto legislatívne zmeny v praxi. Oboznámime vás aj ako postupovať pri zdanení podielov na zisku u zamestnancov, u konateľov a u členov štatutárneho orgánu, aký má dopad na zdaňovanie skutočnosť, že je príjemcom dividendy fyzická osoba s majetkovou účasťou alebo bez majetkovej účasti, ale aj skutočnosť, kde je zdroj vyplatených podielov na zisku. Tešíme sa na Vašu účasť.

Termín: 16.11.2021
Miesto konania: Mzdová akadémia Maxim, Bratislava, Dúbravská cesta 2 (budova Westend Tower)
Účastnícky poplatok: 119 € + DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021, ročná mzdová uzávierka a legislatívne zmeny v roku 2022

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O školení:

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň s ukážkami na konkrétnych príkladoch, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri ročnej mzdovej uzávierke a aké sú legislatívne zmeny od 1.1.2022.
Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová účtáreň vedieť na prelome rokov 2021/2022. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2022. Školenia sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

15.12.2021 – Malacky, Hotel Átrium
16.12.2021 – Bratislava, Apores adminstratívne centrum Ružinov
12.01.2022 – Bratislava, Apores adminstratívne centrum Ružinov
13.01.2022 – Trenčín, Hotel Magnus
14.01.2022 – Trnava, Aquapark Trnava
17.01.2022 – Žilina, Hotel Boss
18.01.2022 – Košice, Hotel Košice
19.01.2022 – Banská Bystrica, Hotel Lux
20.01.2022 – Malacky, Hotel Átrium
27.01.2022 – Piešťany, Park Hotel
28.01.2022 – Bratislava, Apores adminstratívne centrum Ružinov
09.02.2022 – Malacky, Hotel Átrium
10.02.2022 – Bratislava, Apores adminstratívne centrum Ružinov