Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Kurzy

Mzdová akadémia Maxim poskytuje akreditované odborné kurzy s názvom Mzdové účtovníctvo a personalistika. Ide o viacdňové vzdelávacie aktivity pre začiatočníkov, ale aj pokročilých, ktoré umožňujú účastníkom získať základné a rozšírené znalosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy. Cieľom odborného kurzu pre začiatočníkov je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Na kurze sa účastníci naučia samostatne vypočítať mzdu, odvody, daň a spracovať všetky súvisiace tlačivá a výkazy. Odborný kurz pre pokročilých je zameraný na rozšírenie, a prehĺbenie znalostí o mzdovej problematike, a účastníci získajú návod na riešenia špecifických situácií v mzdovej agende.

Akreditácia MŠ SR

odborné vedomosti a zručnosti pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka

Individuálny prístup

kurzy v menších skupinkách, väčšia interaktivita medzi lektorom a účastníkmi kurzu

Školiaca miestnosť

komfortné priestory s modernou školiacou technikou a občerstvením

Certifikát

absolvent akreditovaného kurzu získa osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou

Mzdová akadémia Maxim poskytuje odborné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky už od roku 2013. Počnúc rokom 2019 bola na vzdelávací kurz Mzdové účtovníctvo a personalistika udelená akreditácia Ministerstva školstva SR. To znamená, že absolventi po úspešnom ukončení akreditovaného kurzu získajú nielen odborné vedomosti a zručnosti v oblasti spracovania a vedenia mzdového účtovníctva a personalistiky, ale obdržia aj osvedčenie pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka s celoštátnou platnosťou. Podmienkou pre získanie osvedčenia je registrovať sa a úspešne absolvovať účasť na kurze pre začiatočníkov a pre pokročilých. Po ukončení kurzu bude absolvent ovládať odbornú terminológiu, získa spôsobilosť na vykonanie registračných a vykazovacích povinností voči dotknutým inštitúciám, bude vedieť spracovať podklady pre výpočet miezd a následne viesť komplexnú agendu mzdového účtovníctva a personalistiky.

Kurzy prebiehajú v menších skupinkách, aby bola zabezpečená väčšia interaktivita medzi lektorom a účastníkmi kurzu. Počet miest je na kurze limitovaný, takže účastníci majú veľký priestor na diskusiu a na riešenie praktických príkladov, ktoré “najlepšie” pripravia do praxe. Súčasťou kurzu je aj prezentácia spracovania mzdovej agendy v mzdovom informačnom systéme a v prípade záujmu i odporúčania na kúpu vhodného mzdového programu na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva. Na kurze obdržíte:

  • príručku mzdového účtovníctva (cca. 100 strán) Pozri ukážku
  • prehľad personálnej a mzdovej dokumentácie
  • popis pojmov v mzdovej agende a vyše 60 praktických príkladov
  • vzory pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimi pracovného pomeru
  • aktuálne informácie a legislatívne novinky

V cene kurzu je zahrnutý aj blok na písanie, písacie potreby a občerstvenie priamo v učebni (káva a čaj podľa vlastného výberu, minerálka, sladkosti na dobitie „energie“). Pridanou hodnotou kurzov, ktorú naši účastníci veľmi oceňujú, je poskytovanie poradenstva po jeho absolvovaní.

KURZ "MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONALISTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV [LEVEL 1]"

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O kurze:

Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov je 5-dňový intenzívny odborný kurz, ktorého cieľom je získať znalosti pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Na kurze sa účastníci naučia samostatne vypočítať mzdu, odvody, daň a vyplňovať všetky súvisiace tlačivá a výkazy. Účastníci kurzu získajú prehľad v mzdárskych zákonoch ako je zákonník práce, zákon o zdravotnom a o sociálnom poistení a zákon o dani z príjmov. Kurz sa skladá z dvoch častí (teoretická časť a praktická príprava). Získané znalostí si možno preveriť “v záverečnom teste”. Po úspešnom ukončení kurzu obdržia účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V prípade záujmu o prehĺbenie vedomostí o mzdovej problematike sa možno prihlásiť aj na kurz pre pokročilých.

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, zamestnanci, “úplní” začiatočníci, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať

Chcete získať osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu akreditovaného Ministerstvom školstva SR? Na vzdelávací program “Mzdové účtovníctvo a personalistika” je udelená akreditácia Ministerstva školstva SR. Absolvent kurzu obdrží osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Podmienkou pre získanie osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (ďalej aj "AVP") je registrovať sa a absolvovať účasť na oboch odborných kurzoch - na kurze pre začiatočníkov [level 1] a aj na kurze pre pokročilých [level 2] . V takomto prípade je potrebné uviesť na prihláškach na kurz v položke "Poznámka" nasledovný text: "Mám záujem absolvovať AVP a získať osvedčenie o jeho absolvovaní."

KURZ "MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONALISTIKA PRE POKROČILÝCH [LEVEL 2]"

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

O kurze:

Mzdové účtovníctvo a personalistka pre pokročilých je 3-dňový intenzívny odborný kurz, ktorého cieľom je rozšírenie znalostí pre samostatné vedenie personálnej a mzdovej agendy. Kurz pre pokročilých je nadstavbou kurzu pre začiatočníkov, na ktorom si účastníci môžu vedomosti o mzdovej problematike rozšíriť alebo zaktualizovať, načerpať užitočné informácie z praxe a diskutovať o problémoch, ktoré vznikajú pri vedení mzdovej agendy.

Cieľová skupina: absolventi kurzu pre začiatočníkov, mzdoví účtovníci, ktorí sa chcú v tejto oblasti zdokonaliť, a zároveň sa zorientovať v „spleti“ neustálych legislatívnych zmien

Chcete získať osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu akreditovaného Ministerstvom školstva SR? Na vzdelávací program “Mzdové účtovníctvo a personalistika” je udelená akreditácia Ministerstva školstva SR. Absolvent kurzu obdrží osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Podmienkou pre získanie osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (ďalej aj "AVP") je registrovať sa a absolvovať účasť na oboch odborných kurzoch - na kurze pre začiatočníkov [level 1] a aj na kurze pre pokročilých [level 2] . V takomto prípade je potrebné uviesť na prihláškach na kurz v položke "Poznámka" nasledovný text: "Mám záujem absolvovať AVP a získať osvedčenie o jeho absolvovaní."