Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci webstránky mzdovaakademia.sk, ďalej v rámci vzdelávacích aktivít organizovaných MAXIM s.r.o., o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch MAXIM s.r.o. ako prevádzkovateľa webstránky.
Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Definície pojmov

Pravidlá ochrany osobných údajov definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje spoločnosť MAXIM s.r.o., a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 47 529 474, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, Vložka číslo: 94358/B pri spracúvaní osobných údajov užívateľov webstránky www.mzdovaakademia.sk (ďalej len „webstránka“) a ďalej pri spracúvaní osobných údajov účastníkov školení a kurzov (ďalej len „vzdelávacie aktivity“) organizovaných MAXIM, s. r.o..

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je spoločnosť MAXIM s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 47 529 474, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, Vložka číslo: 94358/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@mzdovaakademia.sk alebo klasickou poštou na adresu MAXIM s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala na vzdelávacie aktivity alebo poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi iným spôsobom (napr. za účelom odoberania mzdárskeho newslettera). Jedná sa predovšetkým o fyzické osoby, ktoré využívajú vzdelávacie služby prevádzkovateľa.

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Spracovanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní registračného formulára

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom registrácie na vzdelávaciu aktivitu a za účelom vystavenia daňového dokladu, sú: meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny kontakt a emailový kontakt dotknutej osoby.

Tieto osobné údaje získava prevádzkovateľ pri registrácii dotknutej osoby na základe vyplnenia registračného formulára na webstránke alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@mzdovaakademia.sk a spracúva ich za účelom registrácie dotknutej osoby na vzdelávaciu aktivitu organizovanú prevádzkovateľom a ďalej za účelom zasielania oznámení súvisiacich so vzdelávacou aktivitou.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ktorý poskytla dotknutá osoba prostredníctvom registračného formulára na vzdelávaciu aktivitu alebo zaslaním správy prostredníctvom elektronickej pošty na adresu prevádzkovateľa info@mzdovaakademia.sk, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné podľa osobitného predpisu (napr. zákon o účtovníctve) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, zákona o účtovníctve, zákona o archívoch a registratúrach a zákona o DPH, t.j. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii a ani tretím osobám.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k odberu newsletteru

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom zasielania informácií o legislatívnych novinkách z oblasti mzdovej problematiky a o ponuke vzdelávacích aktivít (mzdársky newsletter), sú: emailová adresa dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý poskytla dotknutá osoba prostredníctvom registračného formulára na vzdelávaciu aktivitu alebo zaslaním správy prostredníctvom elektronickej pošty na adresu prevádzkovateľa info@mzdovaakademia.sk. Tento súhlas môže byť dotknutou osobou kedykoľvek odvolaný na registračnom formulári v položke „Poznámka“ alebo zaslaním správy o zrušení odberu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu prevádzkovateľa info@mzdovaakademia.sk alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa MAXIM s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o zasielanie mzdárskeho newsletteru prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii a ani tretím osobám.

Práva dotknutej osoby

Dotknutej osobe, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si dotknutá osoba môže uplatniť voči prevádzkovateľovi:

Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajoch, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti prevádzkovateľa poskytnúť osobe, ktorej osobné údaje majú byť spracúvané, pri ich získavaní bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom.

Právo na prístup k spracúvaným osobným údajom, ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že sú o dotknutej osobe žiadateľa spracúvané osobné údaje, v rozsahu stanovenom zákonom.

Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby žiadateľa, vymazanie týchto osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom.

Právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa o odovzdanie spracúvaných osobných údajov v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v možnosti namietať voči prevádzkovateľovi spracúvanie tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie osobné údaje namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v možnosti namietať voči prevádzkovateľovi spracúvanie tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, nesmie prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje namietajúcej osoby na tento účel.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením a/alebo zákonom.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť zaslaním zaslaním správy prostredníctvom elektronickej pošty na adresu prevádzkovateľa info@mzdovaakademia.sk. alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu MAXIM s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava.