Mzdová akadémia Maxim

Chcete sa prihlásiť na odber legislatívnych noviniek o mzdovej problematike?

Postavenie starostov obce a poslancov, a odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 553/2003 Z.z.

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Prezentácia účastnikov: 8:30 - 9:00

Časový rozsah: 9:00 - 15:00

Program školenia: stiahnuť PDF

Poznámka: Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla, Safari alebo Opera, nie Internet Explorer, nakoľko niektoré verzie prehliadača Internet Explorer neumožňujú registráciu a zaslanie prihlášky na školenie.

Výber termínu

Prihláška

Potvrdenie

Program školenia:

Novela č. 224/2019 Z.z. zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme
zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky dosiahnutej praxe, zmena pri výpočte osobného príplatku, príplatku za riadenie a príplatku za špecializované činnosti, nový príplatok za profesijný rozvoj, nová skladba funkčného platu, náležitosti platového dekrétu

Postavenie starostov obce a ich zástupcov v mzdovej učtárni
odmeňovanie starostov obce a zástupcu starostu obce, nárok na dovolenku a výpočet náhrady platu, nevyčerpaná dovolenku starostu, výpočet odchodného, vykazovanie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, osobitosti (stravovanie, sociálny fond, jubilejné odmeny, cestovné náhrady)

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra
zásady odmeňovania poslancov, vzdanie sa nároku na odmenu, poslanec a súčasne člen komisie pri obecnom zastupiteľstve, registračné povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, krátkodobé a dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie, osobitosti pri úrazovom a garančnom poistení, dočasná pracovná neschopnosť, evidenčný list dôchodkového poistenia, osobitné postavenie hlavného kontrolóra

Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
druhy tabuľkových platov, funkčný plat a jeho skladba, platové náležitosti, ktoré sa za plat nepovažujú, zvýšenie platovej tarify, definícia a výška príplatkov, výpočet pomerných častí funkčného platu a ich zaokrúhľovanie, hodinová sadzba funkčného platu (výpočet a jej použitie), dĺžka započítanej praxe

Platové náležitosti zamestnanca a ich výpočet
nárok na dovolenku a plnenie počas jej čerpania (delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce), základ pre výpočet tvorby sociálneho fondu (rozdiely v porovnaní so štátnou službou), výpočet nároku na odstupné a odchodné, uvádzanie údajov na platovom dekréte, resp. oznámení o výške a zložení funkčného platu

Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení
definícia zamestnanca na účely zdravotného a sociálneho poistenia, oznamovacie povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej a sociálnej poisťovni (nástup na materskú, príp. rodičovskú dovolenku, neplatené voľno, dodatočné vyplatenie príjmu po skončení pracovného pomeru), pravidelná a nepravidelná odmena poslanca za výkon jeho funkcie, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru